Kiểm toán (phần 1) - Chương 4: Quy trình kiểm toán

Các nội dung phải hiểu biết

Hiểu biết chung về nền kinh tế

Môi trường và lĩnh vực hoạt động

Các nhân tố nội tại của đơn vị

Sử dụng các hiểu biết

Cho các công việc

Cho các xét đoán cụ thể

Các phương pháp tìm hiểu

 

Kiểm toán (phần 1) - Chương 4: Quy trình kiểm toán trang 1

Trang 1

Kiểm toán (phần 1) - Chương 4: Quy trình kiểm toán trang 2

Trang 2

Kiểm toán (phần 1) - Chương 4: Quy trình kiểm toán trang 3

Trang 3

Kiểm toán (phần 1) - Chương 4: Quy trình kiểm toán trang 4

Trang 4

Kiểm toán (phần 1) - Chương 4: Quy trình kiểm toán trang 5

Trang 5

Kiểm toán (phần 1) - Chương 4: Quy trình kiểm toán trang 6

Trang 6

Kiểm toán (phần 1) - Chương 4: Quy trình kiểm toán trang 7

Trang 7

Kiểm toán (phần 1) - Chương 4: Quy trình kiểm toán trang 8

Trang 8

pdf 8 trang minhkhanh 23200
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm toán (phần 1) - Chương 4: Quy trình kiểm toán", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kiểm toán (phần 1) - Chương 4: Quy trình kiểm toán

Kiểm toán (phần 1) - Chương 4: Quy trình kiểm toán
 Chương 4 
QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 
4.1 Lập kế hoạch kiểm toán
 4.2 Thực hiện kiểm toán 
 4.3 Hoàn thành kiểm toán 
4.1 Lập kế hoạch kiểm toán
- Tổng quan
 Đánh giá rủi ro và KSNB
 VSA 400, 401
 Hiểu biết Lập kế hoạch Trọng yếu
 khách hàng
 VSA 300 VSA 320
 VSA 310
 Thu thập bằng chứng
 VSA 500
 2
 Trình tự lập kế hoạch
 Hiểu biết về hoạt động 
 VSA 310
 Kế hoạch của đơn vị
 chiến lược Hiểu biết về KSNB
 Đánh giá rủi ro và mức 
 VSA 320
 trọng yếu
 VSA 400
 Kế hoạch Nội dung, lịch trình và 
 phạm vi của các thủ tục
 tổng thể
 Phối hợp, chỉ đạo, giám 
 sát
 Các vấn đề khác
Chương trình Nội dung, lịch trình và 
 phạm vi cụ thể của các 
 kiểm toán thủ tục kiểm toán
 3
Hiểu biết về tình hình kinh doanh 
Các nội dung phải hiểu biết Có thể phân tích 
 được ý nghĩa của 
 Hiểu biết chung về nền kinh tế các hiểu biết cụ thể
 Môi trường và lĩnh vực hoạt động
 Các nhân tố nội tại của đơn vị
Sử dụng các hiểu biết
 Cho các công việc Có thể nêu khái quát 
 nhưng đầy đủ về các 
 Cho các xét đoán cụ thể phương pháp và các 
 nguồn thông tin
Các phương pháp tìm hiểu
 4
 Thực trạng nền kinh tế
 Lãi suất và khả năng tài chính Hiểu biết chung 
 Mức lạm phát và giá trị tiền tệ về nền kinh tế
 Các chính sách của Chính phủ
 Tỷ giá ngoại tệ và kiểm soát ngoại hối
 Các yêu cầu về môi trường
 Thị trường và cạnh tranh Môi 
 Đặc điểm hoạt động (chu kỳ, thời vụ)
 Sự thay đổi công nghệ trường và 
 Rủi ro kinh doanh lĩnh vực 
 Những điều kiện bất lợi hoạt động 
 Các tỷ số quan trọng và số liệu thống kê
 Chuẩn mực chế độ kế toán
 Quy định pháp luật
 Nguồn cung cấp và giá cả.
 Các đặc điểm về sở hữu và quản lý Các nhân 
 Tình hình kinh doanh của đơn vị tố nội tại 
 Khả năng tài chính
 của đơn vị
 Môi trường lập báo cáo
 Yếu tố luật pháp
 Trọng yếu trong kiểm toán
- Khái niệm
- Ýù nghĩa trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính
 Xác định nội dung, lịch trình và phạm vi thủ tục kiểm toán
 Đánh giá ảnh hưởng của các sai sót
- Trình tự và phương pháp đánh giá mức trọng yếu
- Quan hệ giữa mức trọng yếu, rủi ro và bằng chứng
- Quan hệ giữa mức trọng yếu với ý kiến của KTV
 6
 Mức trọng yếu và ý kiến KTV
So sánh SSCĐC với MTY
SSCĐC ,=,# MTY
 Không có sai sót Trong một vài 
 trọng yếu trong khoản mục có sai 
 khoản mục sót trọng yếu
 Bổ sung thủ tục/yêu cầu Giám đốc điều chỉnh
 Chấp nhận toàn Chấp nhận từng Không chấp nhận
 phần phần, dạng ngoại trừ
 7
 Đánh giá rủi ro và hệ thống kiểm soát 
nội bộ
 Rủi ro kiểm toán
 Rủi ro Rủi ro Rủi ro 
 tiềm tàng kiểm soát phát hiện
 Tính "nhạy cảm" Hệ thống kế toán và Các thủ tục kiểm 
 của khoản mục kiểm soát nội bộ toán cơ bản
 8

File đính kèm:

  • pdfkiem_toan_phan_1_chuong_4_quy_trinh_kiem_toan.pdf