Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng

Hiểu được nội dung cơ bản

về kết quả xác định

kinh doanh và phân

phối lợi nhuận tại

ngân hàng.

hàng

Hiểu được nguyên tắc kế

toán áp dụng đối với kết

quả kinh doanh và phân

phối lợi nhuận tại ngân

.

Ứng dụng các phương pháp kế toán kết quả kinh doanh và

phân phối lợi nhuận tại ngân hàng

Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng trang 1

Trang 1

Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng trang 2

Trang 2

Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng trang 3

Trang 3

Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng trang 4

Trang 4

Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng trang 5

Trang 5

Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng trang 6

Trang 6

Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng trang 7

Trang 7

Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng trang 8

Trang 8

Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng trang 9

Trang 9

Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 11 trang minhkhanh 22/12/2021 10100
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng

Kế toán ngân hàng - Chương 7: Kế toán về kết quả ngân hàng
 17/04/2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
 KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH
 KẾ TOÁN 
 NGÂN HÀNG
 Giảng viên: 
 ThS. Lương Huỳnh Anh Thư
CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN VỀ KẾT QUẢ NGÂN HÀNG
 1
 17/04/2020
 MỤC TIÊU CHƯƠNG 7
Hiểu được nội dung cơ bản
 Hiểu được nguyên tắc kế
về kết quả xác định toán áp dụng đối với kết
kinh doanh và phân quả kinh doanh và phân
 phối lợi nhuận tại ngân
phối lợi nhuận tại hàng.
 ngân hàng.
 Ứng dụng các phương pháp kế toán kết quả kinh doanh và 
 phân phối lợi nhuận tại ngân hàng.
 Khái quát gồm 3 nội dung:
 1.Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh và phân 
 phối lợi nhuận.
 2.Nguyên tắc kế toán áp dụng.
 3.Phương pháp kế toán
 2
 17/04/2020
 1.Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh và phân 
 phối lợi nhuận..
1.1.Các khoản thu nhập của 
ngân hàng.
 1.2.Các khoản chi 
 phí của ngân 
 hàng.
 1.3.Kết quả kinh 
 doanh ngân hàng. 1.4.Phân phối lợi 
 nhuận.
 2.Nguyên tắc kế toán và điều kiện 
 ghi nhận thu nhập, chi phí
 2.1.Nguyên tắc kế toán
 2.2.Điều kiện ghi nhận thu nhập 
 I AM JAYDEN vàSMITH chi phí NH
 I am here because I love to give 
 presentations. 
 You can find me at @username
 3
 17/04/2020
 3.Phương pháp kế toán
 3.1.Tài khoản sử dụng
 3.2.Phương pháp kế toán
 3.3.Kế toán phân phối lợi nhuận ngân 
 hàng
 1.1.Các khoản thu nhập của 
 ngân hàng.
Thu nhập của ngân hàng“ là doanh thu từ hoạt động 
kinh doanh trong kỳ của ngân hàng.
Thu nhập của ngân hàng gồm:
 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh:
 Thu nhập khác.
 4
 17/04/2020
 Chi phí hoạt động Chi phí khác:
 kinh doanh:
1.2.Các khoản  Chi nhượng bán thanh
  Chi trả lãi tiền gửi, lý tài sản,
 chi phí của tiền vay,
  Chi cho việc thu hồi nợ
 ngân hàng.
  Chi về kinh doanh đã xóa..
 ngoại tệ,
  Chi tiền phạt do vi
  Chi về mua bán phạm hợp đồng kinh tế.
 trái phiếu,
  
  Chi phí nộp thuế,
  Chi chênh lệch tỷ
 giá,
  
 1.3.Kết quả kinh doanh ngân hàng.
  Lợi nhuận ngân hàng = tổng thu nhập- tổng chi phí
  Lợi nhuận thực hiện trong kỳ kế toán là kết 
 quả kinh doanh của NH bao gồm lợi nhuận hoạt 
 động nghiệp vụ và lợi nhuận các hoạt động kinh 
 doanh khác.
 5
 17/04/2020
2.Điều 
kiện tổ ○ Điều kiện về pháp chế.
chức thanh ○ Điều kiện về kỹ thuật.
toán giữa ○ Điều kiện về vốn.
các ngân 
hàng
 1.4.Phân phối lợi nhuận.
 6
 17/04/2020
 1.4.Phân phối lợi nhuận.
Phân phối lợi nhuận Phân phối lợi nhuận đối 
đối với TCTD là công với các TCTD khác, chi 
ty TNHH một thành nhánh Ngân hàng nước 
viên do nhà nước làm ngoài.
chủ sỡ hữu
 Thời điểm và nội dung ghi nhận 
 thu nhập, chi phí được thực hiện 
 2.1.Nguyên dựa trên chuẩn mực kế toán: ghi 
 nhân doanh thu, các nguyên tắc 
 tắc kế toán phù hợp, thận trọng 
 Các TK thu nhập phản ánh 
 tất cả các khoản thu nhập 
 trong kỳ kế toán ngân hàng.
 7
 17/04/2020
 Các TK chi phí Cuối kỳ kế toán 
 phản ảnh tất cả khi lập BCTC, 
2.1.Nguyên các chi phí trong các khoản phát 
 kỳ kế toán. sinh từ giao dịch 
tắc kế toán nội bộ (thu lãi 
 Cuối kỳ chuyển tiền gửi, chi trả 
 số dư nợ tài lãi tiền gửi, cho 
 khoản sang tài vay nội bộ)
 khoản lợi nhuận 
 năm nay và 
 không có số dư
 Kết quả kinh doanh ngân 
 hàng được phản ánh trên 
 tài khoản Lợi nhuận sau 
 2.1.Nguyên thuế TNDN hoặc lỗ hoạt 
 tắc kế toán động kinh doanh
 Ngân hàng không chia lợi nhuận 
 hoặc cổ tức trên phần lãi chênh 
 lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại 
 cuối năm tài chính của các khoản 
 mục có gốc ngoại tệ
 8
 17/04/2020
 2.2.Điều kiện ghi nhận thu nhập và chi phí NH
‐ Điều kiện ghi nhận thu nhập“ :
Các khoản thu nhập bao gồm:
 Hoạt động tín dụng
 Hoạt động kinh doanh
 Dịch vụ ngân hàng
 Thu nhập khác
 Đối với chi phí
 Là các khoản chi phát sinh trong kỳ cho: 
 1.Hoạt động kinh doanh
 2.Hoạt động khác
 9
 17/04/2020
 3.Phương pháp kế toán
 3.1.Tài khoản sử dụng
 3.1.1.Tài khoản thu nhập
 3.1.2.Tài khoản chi phí
 3.1.3.Tài khoản lợi nhuận
 3.1.4.Tài khoản có liên quan đến TNDN và 
 tài khoản khác
3.2.Phương 
pháp kế toán
 3.1.Kế toán 
 3.2.Kế toán 
 về thu nhập, 
 kết quả kinh 
 chi phí của 
 doanh
 ngân hàng
 10
 17/04/2020
 3.3. Kế toán phân phối lợi nhuận ngân 
 hàng
3.3.1.Kế toán nộp 3.3.2.Kế toán 
thuế TNDN (tại trích lập các quỹ 
Hội sở chính và chia lợi tức cho 
NHTM) cổ đông
 11

File đính kèm:

  • pdfke_toan_ngan_hang_chuong_7_ke_toan_ve_ket_qua_ngan_hang.pdf