Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong các nhiệm vụ của trung tâm TTGDSK.

Với mục tiêu mô tả thực trạng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến hoạt động NCKH của

các trung tâm TTGDSK (T4G) miền Bắc, nghiên cứu đã tiến hành từ tháng 6-11/2011, trên

274 đối tượng là lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của T4G 25 tỉnh/thành miền Bắc, đồng thời

thu thập các đề tài nghiên cứu do các đơn vị này thực hiện trong 3 năm 2008-2010. Kết quả

nghiên cứu cho thấy trong 3 năm từ 2008 -2010, trung bình mỗi T4G thực hiện 1,44 đề tài.

Các nghiên cứu tập trung vào đánh giá hoạt động truyền thông của địa phương, nghiên cứu

KAP về các vấn đề sức khỏe đang được quan tâm. Bên cạnh các nghiên cứu có chất lượng,

nhiều báo cáo nghiên cứu còn sơ sài; thiếu tóm tắt, tổng quan, bàn luận; trình bày tài liệu

tham khảo chưa đúng; phương pháp nghiên cứu chưa chặt chẽ. Kết quả nghiên cứu cũng cho

biết chỉ có 27,4% cán bộ đã từng được tập huấn về NCKH; 95,6% có nhu cầu đào tạo thêm.

19,3% đã từng đề xuất đề tài nghiên cứu và 31% đã từng tham gia NCKH. 96,4% gặp khó

khăn khi làm NCKH, với các khó khăn chủ yếu là thiếu kinh phí (81%), năng lực cán bộ yếu

(67,9%). Việc không được đào tạo và không tham gia NCKH đã khiến cán bộ không đánh

giá cao khả năng làm NCKH của mình và đơn vị. Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan có ý

nghĩa thống kê giữa giới, trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo và việc được tập huấn về

NCKH với việc tham gia làm NCKH của cán bộ

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011 trang 1

Trang 1

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011 trang 2

Trang 2

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011 trang 3

Trang 3

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011 trang 4

Trang 4

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011 trang 5

Trang 5

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011 trang 6

Trang 6

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011 trang 7

Trang 7

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011 trang 8

Trang 8

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011 trang 9

Trang 9

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011 trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 12 trang viethung 30/12/2021 200
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm truyền thông GDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011
 5 
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GDSK 
CÁC TỈNH MIỀN BẮC NĂM 2011 
 TS.Nguyễn Thị Kim Liên, ThS.Lý Thu Hiền, CN.Nguyễn Thị Lý, 
CN.Nguyễn Thanh Hồng, CN.Nguyễn Thị Hồng Lụa,CN.Nguyễn Thị Nhã Đan 
Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương 
Tóm tắt nghiên cứu: 
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong các nhiệm vụ của trung tâm TTGDSK. 
Với mục tiêu mô tả thực trạng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến hoạt động NCKH của 
các trung tâm TTGDSK (T4G) miền Bắc, nghiên cứu đã tiến hành từ tháng 6-11/2011, trên 
274 đối tượng là lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của T4G 25 tỉnh/thành miền Bắc, đồng thời 
thu thập các đề tài nghiên cứu do các đơn vị này thực hiện trong 3 năm 2008-2010. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy trong 3 năm từ 2008 -2010, trung bình mỗi T4G thực hiện 1,44 đề tài. 
Các nghiên cứu tập trung vào đánh giá hoạt động truyền thông của địa phương, nghiên cứu 
KAP về các vấn đề sức khỏe đang được quan tâm. Bên cạnh các nghiên cứu có chất lượng, 
nhiều báo cáo nghiên cứu còn sơ sài; thiếu tóm tắt, tổng quan, bàn luận; trình bày tài liệu 
tham khảo chưa đúng; phương pháp nghiên cứu chưa chặt chẽ. Kết quả nghiên cứu cũng cho 
biết chỉ có 27,4% cán bộ đã từng được tập huấn về NCKH; 95,6% có nhu cầu đào tạo thêm. 
19,3% đã từng đề xuất đề tài nghiên cứu và 31% đã từng tham gia NCKH. 96,4% gặp khó 
khăn khi làm NCKH, với các khó khăn chủ yếu là thiếu kinh phí (81%), năng lực cán bộ yếu 
(67,9%). Việc không được đào tạo và không tham gia NCKH đã khiến cán bộ không đánh 
giá cao khả năng làm NCKH của mình và đơn vị. Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan có ý 
nghĩa thống kê giữa giới, trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo và việc được tập huấn về 
NCKH với việc tham gia làm NCKH của cán bộ. 
1. Đặt vấn đề 
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một nhiệm vụ quan trọng trong cả lĩnh vực điều 
trị cũng như dự phòng. Trong lĩnh vực TTGDSK, NCKH giúp người làm truyền thông hiểu 
rõ những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân và các phương pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề 
đó. Đảng và Chính phủ ta nhận thức rõ vai trò của NCKH đối với sự phát triển của ngành 
Y tế nên trong Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ chính trị về Công tác bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, một trong những giải pháp được Đảng 
và Chính phủ ta xác định là “đẩy mạnh nghiên cứu khoa học”. 
Theo Quyết định 911/1999/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế, một trong những nhiệm vụ của các trung tâm TTGDSK tuyến tỉnh là tham gia và 
tổ chức công tác NCKH về TTGDSK trên địa bàn. NCKH là một trong các tiêu chí chấm 
điểm khi kiểm tra chéo công tác TTGDSK hàng năm của các tỉnh. Tuy nhiên hoạt động 
NCKH tại các T4G còn hạn chế. Theo báo cáo tổng kết của các T4G: năm 2009 có 99 đề 
 6 
tài, năm 2010 có 120 đề tài. Báo cáo đánh giá kết quả chương trình hành động TTGDSK 
đến năm 2010 cũng đã chỉ ra: “Các nghiên cứu về đối tượng được truyền thông còn ít 
được triển khai. Đối với hệ TTGDSK, công tác NCKH vẫn là một lĩnh vực còn nhiều 
hạn chế”. 
Với mong muốn tìm hiểu thực trạng công tác NCKH của các Trung tâm TTGDSK 
các tỉnh miền Bắc từ đó có những khuyến nghị phù hợp nhằm thúc đẩy công tác NCKH, 
chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu: “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công 
tác NCKH của Trung tâm TTGDSK các tỉnh miền Bắc năm 2011” 
2. Mục tiêu nghiên cứu: 
1. Mô tả thực trạng NCKH của T4G các tỉnh miền Bắc năm 2011. 
2. Xác định một số yếu tố liên quan đến công tác NCKH của T4G các tỉnh miền Bắc. 
3. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động NCKH tại T4G các tỉnh miền Bắc. 
3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
3.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, kết hợp thu thập thông tin bằng phương pháp 
định lượng và định tính. 
3.2. Đối tượng nghiên cứu: 
- Cán bộ T4G các tỉnh miền Bắc (không bao gồm lái xe, bảo vệ, tạp vụ, văn thư) 
- Báo cáo nghiên cứu do T4G các tỉnh miền Bắc thực hiện từ 2008 đến 2010. 
3.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 
- Thời gian: Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2011 
- Địa điểm: T4G 25 tỉnh/thành miền Bắc (nghiên cứu định lượng). T4G Hà Nội, 
Lạng Sơn, Hưng Yên (nghiên cứu định tính) 
3.4. Phương pháp chọn mẫu: 
- Phương pháp định lượng: Chọn mẫu toàn bộ: Tất cả các cán bộ công tác tại trung 
tâm TTGDSK các tỉnh miền Bắc đủ điều kiện tham gia vào nghiên cứu đều đưa 
vào để nghiên cứu. Lấy danh sách cán bộ của các trung tâm TTGDSK các tỉnh 
miền Bắc, chọn được 277 người tham gia nghiên cứu. 
- Phương pháp định tính: Chọn mẫu có chủ đích. Chọn 3 T4G đại diện cho thành 
phố, đồng bằng, miền núi là: Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn. Mỗi tỉnh phỏng vấn 
sâu 01 lãnh đạo đơn vị, 01 lãnh đạo Sở Y tế phụ trách công tác TTGDSK và thảo 
luận nhóm với 05 cán bộ. 
3.5. Phương pháp thu thập số liệu: 
- Số liệu định lượng: Số liệu được thu thập bằng phiếu tự điền gửi đến các đối 
tượng nghiên cứu. 
- Số liệu định tính: Thực hiện thảo luận nhóm với cán bộ và phỏng vấn sâu lãnh đạo 
phụ trách NCKH của 03 T4G đã được chọn 
 7 
- Thu thập và đánh giá chất lượng các báo cáo nghiên cứu do các T4G miền Bắc 
hoặc cán bộ của đơn vị đó thực hiện trong vòng 3 năm gần đây (2008-2010). 
3.6. Phân tích số liệu 
- Số liệu định lượng: Nhập số liệu bằng phần mềm EpiData. Phân tích số liệu bằng 
phần mềm SPSS. 
- Số liệu định tính: Gỡ băng và tóm tắt lại thông tin theo các mục tiêu của nghiên cứu 
4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 
Nghiên cứu tiến hành trên 274 cán bộ T4G 25 tỉnh/thành phố miền Bắc. Độ tuổi 
trung bình là 35,8; Cán bộ nữ chiếm 58,0%. Đa số được đào tạo từ các trường Y/dược 
(37,9%) và báo chí (27,2%). Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm đa số, trong 
đó tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học là 57,3%, chuyên khoa I - 10,2%, thạc sĩ - 2,2%, chuyên 
khoa II - 1,8%. Số cán bộ có trình độ trung cấp, cao đẳng vẫn chiếm gần 1/3. 
Số năm công tác trung bình tại trung tâm Truyền thông là 6,2 năm. Có 66,1% số 
cán  ... oa học. Có nghiên cứu phần kết quả chưa 
đầy 2 trang trong tổng số 20 trang báo cáo. Nhiều kết quả định lượng không trình bày 
trên bảng/biểu đồ mà trình bày dưới dạng liệt kê, câu kể để đưa ra các tỷ lệ làm người 
đọc khó theo dõi. Nhiều bảng kết quả nghiên cứu không có phần nhận xét sau mỗi bảng. 
Các cấu phần khác của một báo cáo nghiên cứu: Rất nhiều nghiên cứu không có 
phần tóm tắt nghiên cứu. Tổng quan tài liệu còn viết sơ sài (chỉ chiếm nửa trang) hoặc 
 11 
viết lan man. Một số nghiên cứu không có phần tổng quan hoặc không đưa tổng quan 
vào một chương/phần riêng mà lại lồng vào phần đặt vấn đề hoặc kết quả nghiên cứu. 
Cũng giống như tổng quan, nhiều nghiên cứu đã không có phần bàn luận hoặc viết sơ sài, 
ít có sự liên hệ hay so sánh với kết quả các nghiên cứu khác. Một điểm dễ nhận thấy ở 
các nghiên cứu được các T4G gửi về đó là việc sắp xếp thứ tự tài liệu tham khảo không 
theo quy định (như không sắp xếp theo thứ tự a,b,c; không theo quy định viết tài liệu 
tham khảo cho sách, tạp chí) và không có chú thích xem tài liệu tham khảo được dùng 
để minh họa, bàn luận cho nội dung nào. Thậm chí có nghiên cứu không hề sử dụng bất 
cứ tài liệu tham khảo nào. 
4.4. Các yếu tố liên quan đến hoạt động NCKH 
Có tới 96,4% các cán bộ đã từng làm NCKH của T4G các tỉnh phía Bắc cho rằng 
có gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Các khó khăn chủ yếu được đề cập đến là 
thiếu kinh phí (81%), tiếp đến là năng lực làm NCKH của cán bộ yếu (67,9%), thiếu 
trang thiết bị như phương tiện đi lại, máy ghi âm(56%). Chỉ có 7,1% cán bộ đã từng 
tham gia NCKH cho rằng lãnh đạo đơn vị không ủng hộ. 
4.4.1. Năng lực thực hiện NCKH của các T4G 
Bảng 2. Tự đánh giá năng lực thực hiện NCKH của cán bộ T4G 
Nội dung 
Mức độ đánh giá (n= 274) 
Yếu Trung bình Khá Tốt Rất tốt 
n % n % n % n % n % 
Lựa chọn chủ đề NC và 
xây dựng mục tiêu 
24 8,8 123 44,9 84 30,6 41 15,0 2 0,7 
Viết tổng quan tài liệu 30 11,0 122 44,5 92 33,6 28 10,2 2 0,7 
Phương pháp nghiên cứu 28 10,2 121 44,2 91 33,2 32 11,7 2 0,7 
Xây dựng bộ công cụ 28 10,2 122 44,6 89 32,5 33 12,0 2 0,7 
Thu thập số liệu 22 12,0 104 38,0 87 31,7 55 20,1 6 2,2 
Xử lý, phân tích số liệu 33 12,0 108 39,4 92 33,6 36 13,2 5 1,8 
Viết báo cáo khoa học 26 9,5 119 43,4 92 33,6 31 11,3 6 2,2 
Viết bài báo khoa học 35 12,8 136 49,6 66 24,1 32 11,7 5 1,8 
Tỷ lệ các cán bộ tự đánh giá năng lực thực hiện NCKH của mình theo từng nội dung ở 
mức độ trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất (từ 38,0% đến 49,6%), tiếp đến là mức độ khá (từ 
24,1% đến 33,2%). Chỉ có vài trường hợp tự thấy mình làm nghiên cứu rất tốt. Điểm trung 
bình đánh giá năng lực thực hiện NCKH của cán bộ là 20,1 điểm. 
 12 
Bảng 3. Đánh giá năng lực thực hiện NCKH của đơn vị 
Nội dung 
Mức độ đánh giá (n =274) 
Yếu T.bình Khá Tốt Rất tốt 
n % n % n % n % n % 
Lựa chọn chủ đề, xây 
dựng mục tiêu nghiên cứu 
17 6,2 49 17,9 115 42,0 83 30,3 10 3,6 
Viết tổng quan tài liệu 14 5,1 55 20,1 120 43,8 75 27,4 10 3,6 
Phương pháp nghiên cứu 16 5,8 51 18,6 128 46,7 72 26,3 7 2,6 
Xây dựng bộ công cụ 13 4,7 63 23,0 123 44,9 64 23,4 11 4,0 
Thu thập số liệu 12 4,4 46 16,8 107 39,1 95 34,7 14 5,1 
Xử lý, phân tích số liệu 19 6,9 49 17,9 111 40,5 81 29,6 14 5,1 
Viết báo cáo khoa học 17 6,2 45 16,4 126 46,0 74 27,0 12 4,4 
Viết bài báo khoa học 23 8,4 51 18,6 129 47,1 58 21,2 13 4,7 
Kết quả bảng cho thấy tỷ lệ các cán bộ đánh giá năng lực thực hiện NCKH của đơn 
vị mình theo từng nội dung ở mức độ khá chiếm tỷ lệ cao nhất (từ 39,1% đến 47,1%), tiếp 
đến là mức độ tốt (từ 21,2% đến 34,7%). Đánh giá việc thực hiện NCKH theo từng nội 
dung ở mức độ yếu và rất tốt có tỷ lệ thấp. Điểm trung bình đánh giá năng lực thực hiện 
NCKH của cán bộ là 20,1 điểm. 
27,4% các cán bộ tại 25 T4G các tỉnh phía Bắc tham đã từng tham gia các khóa học về 
NCKH. Đa số được học về nội dung này trong các trường đại học (73,3%), số khóa học do 
Trung tâm TTGDSK Trung ương hoặc do chính các T4G tổ chức chỉ chiếm 10,7%. Gần 50% 
số cán bộ đã được đào tạo cách thời điểm phỏng vấn trên 2 năm. Hầu hết (98,7%) các cán bộ 
đã được đào tạo về NCKH cho rằng các khóa học này là cần thiết. Trong các nội dung đào tạo 
về NCKH, thiết kế đề cương nghiên cứu chiếm tỷ lệ cao nhất (82,7%), phương pháp nghiên 
cứu (70,7%), chọn chủ đề và xây dựng mục tiêu (68%), xử lý và phân tích số liệu (58,7%), 
tổng quan tài liệu, kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu (53,3%), lập kế hoạch và viết báo cáo 
nghiên cứu (49,3%). Chỉ có 30,7% số đối tượng được học về nội dung viết bài báo khoa học. 
Việc chưa được đào tạo và đào tạo lại, ít có cơ hội làm nghiên cứu đã làm hạn chế 
khả năng của cán bộ. 
“Cán bộ của mình chưa được bài bản lắm nên chất lượng công tác NCKH còn 
gặp nhiều khó khăn” (PVS lãnh đạo T4G). 
 “Đa số anh em chưa được đào tạo, chủ yếu là tự mày mò học tập các form, mẫu 
nghiên cứu qua mạng nên chất lượng nghiên cứu chưa thực sự tốt” (PVS lãnh đạo T4G). 
“Nhân lực của T4G từ năm 1999 đến nay cũng có sự thay đổi nhiều. Cán bộ không 
ổn định, một số anh em học xong lại xin chuyển đi chỗ khác. Tưởng có bộ máy có thể làm 
được thì lại chuyển đi chỗ khác nên lại tìm người khác, lại phải đào tạo lại, ít nhiều có ảnh 
hưởng đến hoạt động chuyên môn của đơn vị cũng như NCKH” (TLN cán bộ T4G). 
 13 
4.4.2. Kinh phí dành cho NCKH của cán bộ T4G 
Có 16/25 trung tâm không dành kinh phí cố định từ hoạt động hàng năm của đơn 
vị cho hoạt động NCKH (chiếm 64,0%). 100% những trung tâm có dành kinh phí cho 
hoạt động NCKH đều sử dụng kinh phí đó đúng mục đích và 100% cho rằng kinh phí đó 
không đủ để thực hiện NCKH. Một số trung tâm đã cố gắng trích một phần kinh phí hoạt 
động hàng năm cho hoạt động này như Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Ninh (khoảng 
10.000.000 đồng/năm); Hải Dương (3.000.000 đồng/năm). 
Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy dù đơn vị có dành kinh phí cho hoạt động 
này đi chăng nữa thì kinh phí đó cũng không đủ đáp ứng nhu cầu. 
 “Trong 2 năm vừa qua, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm có dành kinh phí cho NCKH. 
Tuy nhiên nguồn kinh phí theo quy định của tài chính khoảng 1% tổng kinh phí ngân 
sách hàng năm cho công tác nghiên cứu. Trong quá trình xây dựng kế hoạch đề tài 
NCKH thì kinh phí này thì không đủ đáp ứng nhu cầu.” (TLN cán bộ T4G). 
Kinh phí hạn chế là một cản trở cán bộ làm NCKH. Trước hết kinh phí ít đồng 
nghĩa với việc sẽ không thể có đề tài để thực hiện mặc dù lãnh đạo rất ủng hộ. 
4.4.3. Một số yếu tố liên quan đến việc tham gia NCKH của cán bộ T4G 
Bảng 4. Mối liên quan giữa một số yếu tố với việc tham gia NCKH 
Yếu tố 
Tham gia NCKH OR 
(CI 95%) 
p 
Có Không 
Giới 
Nam 47 67 2,3 
(1,4 - 3,9) 
<0,01 
Nữ 37 120 
Trình độ 
chuyên môn 
ĐH và sau ĐH 77 119 5,6 
(2,5 -12,4) 
<0,01 
Trung cấp, cao đẳng 8 70 
Chuyên ngành 
đàotạo 
Y/dược 47 55 3 
(1.76 -5.1) 
<0,01 
Các ngành khác 37 130 
Đào tạo về 
NCKH 
Có 47 27 7,5 
( 4,3 - 14,0) 
<0,01 
Không 37 160 
Vùng miền 
Đồng bằng 30 90 0,6 
(0,36 – 1,0) 
>0,05 
Trung du miền núi 55 99 
Kết quả cho thấy, nam giới tham gia NCKH cao gấp 2,3 lần nữ giới (p<0,01), cán 
bộ có trình độ đại học trở lên tham gia nghiên cứu cao gấp 5,6 lần các cán bộ khác 
(p<0,01). Cán bộ tốt nghiệp các trường Y dược tham gia nghiên cứu nhiều hơn các cán 
bộ tốt nghiệp các chuyên ngành khác (p<0,01). Những người đã từng được đào tạo/tập 
huấn về NCKH tham gia làm nghiên cứu nhiều gấp 7,5 lần những người chưa từng được đào 
tạo. Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan giữa yếu tố vùng miền với việc tham gia 
NCKH của cán bộ các T4G. 
 14 
4.5. Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động NCKH 
4.5.1. Dành kinh phí cho hoạt động NCKH 
Theo kết quả nghiên cứu định lượng, có tới hơn 90% đối tượng nghiên cứu chọn 
giải pháp ”dành kinh phí thường xuyên cho hoạt động NCKH”. Tuy nhiên kết quả nghiên 
cứu định tính lại cho thấy để có được kinh phí cho hoạt động này không hề dễ, khi mà 
kinh phí cho hoạt động thường xuyên của đơn vị còn hạn chế. 
”Kinh phí sự nghiệp hàng năm còn không đủ để chi. Nếu có kinh phí độc lập với kinh 
phí của cơ quan thì được, anh em sẵn sàng làm.” (TLN cán bộ T4G). 
Để có kinh phí cho NCKH, một số đơn vị đã quyết định trích một phần từ kinh 
phí thường xuyên của đơn vị thông qua việc tiết kiệm chi. 
 ”Chúng tôi cũng ấn định vài phần trăm/ năm kinh phí cho NCKH. Kinh phí này 
lấy từ kinh phí thường xuyên của đơn vị, tiết kiệm tiền xăng xe, ví dụ: phóng viên đi viết 
tin bài thì đi xe bus, khoán điện thoại, nước, internet” (PVS lãnh đạo T4G). 
Hoặc giải pháp ”mèo nhỏ bắt chuột nhỏ” cũng được đưa ra. ”Với kinh phí cho 
NCKH hàng năm ít hơn 10 triệu đồng thì vẫn có thể thực hiện được các đề tài trong 
phạm vi nhỏ như đánh giá hoặc sáng kiến cải tiến” (PVS lãnh đạo T4G). 
4.5.2. Nâng cao năng lực thực hiện NCKH cho cán bộ T4G 
 Tăng cường đào tạo về NCKH 
4,2%
15%
3%
33%
49%Có nhu cầu 
95,8%
3-5 ngày 6-10 ngày > 10 ngày Khác 
Biều đồ 4. Nguyện vọng được đào tạo về NCKH 
95,6% số cán bộ cho rằng cần phải mở thêm các khóa tập huấn về NCKH. Thời gian 
mở lớp 3-5 ngày được 48,7% số người được hỏi cho là phù hợp; 33,3% cho rằng cần mở lớp 
từ 6-10 ngày. Chỉ có 14,6% cho rằng thời gian mở lớp nên trên 10 ngày. 
 15 
Bảng 5. Nội dung về NCKH cán bộ mong muốn được đào tạo thêm 
Chỉ số 
Tần số 
(n=262) 
Tỷ lệ (%) 
Xây dựng đề cương 208 79,4 
Viết tổng quan tài liệu 125 47,7 
Lựa chọn chủ đề và xây dựng mục tiêu 199 76,0 
Phương pháp nghiên cứu 193 73,7 
Kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu 157 59,9 
Xử lý và phân tích số liệu 173 66,0 
Lập kế hoạch nghiên cứu 160 61,1 
Viết báo cáo nghiên cứu 175 66,8 
Viết bài báo khoa học 142 54,2 
Hầu hết các nội dung được các cán bộ mong muốn học tập, tìm hiểu thêm, trong đó 
cao nhất là xây dựng đề cương (79,4% số người được hỏi muốn học nội dung này), tiếp đến là 
lựa chọn chủ để và xây dựng mục tiêu nghiên cứu (76%), phương pháp nghiên cứu (73,7%). 
Chỉ có 47,7% mong muốn được học về cách viết tổng quan tài liệu. 
 Một số giải pháp khác 
Ngoài việc tổ chức các khóa đào tạo về NCKH, cán bộ T4G cũng đề xuất một số 
giải pháp mà thông qua đó năng lực thực hiện NCKH của cán bộ có thể cải thiện; đó là 
có các hướng dẫn cụ thể về quy trình làm nghiên cứu, cách viết báo cáo nghiên cứu, tổ 
chức sinh hoạt khoa học định kỳ hàng năm hoặc phối kết hợp với các đơn vị có năng lực 
tốt để làm NCKH 
”T5G cần có hướng dẫn cụ thể cách viết báo cáo cho các đơn vị... Hoặc có thể tổ 
chức sinh hoạt khoa học giữa các đơn vị truyền thông với nhau” (PVS lãnh đạo T4G) 
”Nếu không đủ năng lực làm nghiên cứu mình có thể kết hợp với các đơn vị khác. 
Như ở tỉnh tôi bệnh viện đa khoa năm nào cũng tổ chức hội nghị khoa học, nếu quan hệ 
tốt họ có thể giúp rất nhiệt tình” (TLN cán bộ T4G). 
5. Kết luận 
- Hoạt động NCKH của T4G các tỉnh miền Bắc còn nhiều hạn chế: Số lượng nghiên 
cứu không nhiều (1,44 đề tài/trung tâm/3 năm). Chất lượng các nghiên cứu chưa tốt 
(phương pháp nghiên cứu chưa chặt chẽ; báo cáo nghiên cứu sơ sài; thiếu tóm tắt, tổng 
quan, bàn luận; trình bày tài liệu tham khảo chưa đúng). 
- Sự tham gia và năng lực thực hiện NCKH của cán bộ còn hạn chế: 19,3% đã từng đề 
xuất đề tài, 31% đã từng tham gia NCKH. Điểm trung bình đánh giá năng lực thực 
hiện NCKH thấp (20,1 và 24,4/40 điểm) 
- Thiếu kinh phí (81%) và năng lực thực hiện NCKH hạn chế (67,9%) là các yếu tố cản 
trở hoạt động NCKH. 
 16 
- Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa giới tính, trình độ, chuyên 
ngành đào tạo và việc đã từng được tập huấn về NCKH với việc tham gia NCKH. 
- Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động NCKH: Dành kinh phí thường xuyên cho 
NCKH; Nâng cao năng lực của cán bộ thông qua việc tăng cường đào tạo, tổ chức sinh 
hoạt khoa học định kỳ hoặc phối hợp với các đơn vị khác để làm nghiên cứu. 
6. Khuyến nghị: 
- Các đơn vị dành kinh phí thường xuyên cho hoạt động NCKH. 
- Nâng cao năng lực thực hiện NCKH cho cán bộ T4G thông qua mở các khóa đào tạo 
với thời gian mở lớp phù hợp 3-5 ngày. 
- Thực hiện các đề tài có quy mô nhỏ và vừa hoặc các sáng kiến cải tiến kỹ thuật phù 
hợp với nguồn kinh phí và năng lực của cán bộ. 
- Phối hợp các đơn vị khác thực hiện NCKH 
Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ Y tế (2007), Tài liệu hội nghị tập huấn nghiệp vụ khoa học công nghệ. 
2. Bộ Y tế (2006), Báo cáo y tế Việt Nam 2006: Công bằng, hiệu quả, phát triển trong 
tình hình mới, nhà xuất bản Y học. 
3. Bộ Y tế (1999), Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức 
bộ máy của Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, số 911/1999/QĐ- BYT ngày 31 tháng 3 năm 1999. 
4. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1995), Nghiên cứu xã hội học (Thủ tục, 
hình thức, phương pháp), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. 
5. Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định ban hành Chương trình hành động của 
Chính phủ Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về 
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, số 
243/2005/QĐ-TTg ngày 5 tháng 10 năm 2005. 
6. Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương (2011), Báo cáo đánh giá kết 
quả chương trình hành động truyền thông-giáo dục sức khỏe đến năm 2010. 
7. Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương (2011), Báo cáo tổng kết công 
tác truyền thông GDSK năm 2010 và triển khai công tác năm 2011. 
8. Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương (2011), Kỷ yếu các công 
trình nghiên cứu khoa học về truyền thông-giáo dục sức khỏe giai đoạn 2001-2010, 
NXB Khoa học kỹ thuật, năm 2011. 
9. Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương (2011), Quyết định về việc 
ban hành “Quy trình xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp cơ sở”, số 65/QĐ-GDSKTW ngày 28 tháng 3 năm 2011. 
10. Trường Đại học Y Hà Nội, Dự án Việt Nam-Hà Lan, Tài liệu hướng dẫn xây dựng 
đề cương nghiên cứu khoa học y học, Nhà xuất bản Y học, năm 2011. 

File đính kèm:

  • pdfthuc_trang_va_mot_so_yeu_to_lien_quan_den_cong_tac_nghien_cu.pdf