Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp

bao gồm 08 đơn vị bài học (unit). Mỗi đơn vị bài học gồm các phần sau:

1. Warm up: nhằm giúp người học thực hành kỹ năng nói theo cặp và theo

nhóm thông qua tranh ảnh để tăng thêm sự hứng thú vào bài học thông qua các họat

động như làm việc nhóm (be in groups), giới thiệu bản thân với bạn bè (introduce

yourself to your classmates), mô tả các bức tranh với bạn bè (talk about the pictures

with a partner).

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp trang 1

Trang 1

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp trang 2

Trang 2

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp trang 3

Trang 3

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp trang 4

Trang 4

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp trang 5

Trang 5

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp trang 6

Trang 6

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp trang 7

Trang 7

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp trang 8

Trang 8

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp trang 9

Trang 9

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 130 trang viethung 12740
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp
 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
 TÀI LIỆU DẠY HỌC 
 MÔN TIẾNG ANH 
 TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 
(Kèm theo Công văn số 147/TCGDNN-ĐTCQ ngày 22 tháng 01 năm 2020 
 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) 
 1 
 MỤC LỤC 
 Grammar Vocabulary Listening Speaking Reading Writing 
Unit 1: Family and - Be, possessive - Jobs -Listening to -Talking about - “My friend - Writing a 
friends adjectives and (pp.7-8) people talking yourself Minh” short 
(p.7) pronouns - Common about (pp.12-13) (pp.13-14) paragraph 
 (pp.8-9) verbs and themselves about yourself 
 - Present simple activities and their (p.16) 
 (pp.14-15) (p. 14) families 
 (pp.11-12) 
Unit 2: Leisure - Adverbs of - Sports and -Listening to - Interviewing - “What does -Writing a 
time frequency activity people talking friends about their she usually do short 
(p.17) (pp. 18-19) (pp.17-18) about their hobbies on paragraph 
 - Can/ can’t - Free-time hobbies (pp.19- (pp.20-21) Saturdays?” about 
 (p. 23) activities 20) (pp.21-22) activities you 
 (pp. 22-23) enjoy (p.24) 
REVIEW & EXPANSION (pp. 25-28) 
Units 1 & 2 
Unit 3: Places - There is/ there - Places in a -Listening to -Interviewing -“Da Nang -Writing a 
(p.29) are and city and people talking friends about city – a worth- short 
 prepositions of common about their places (pp. 35-36) living city in paragraph 
 places adjectives items in a Vietnam” describing 
 (pp. 31-33) (pp. 29-31) house (pp. 37-38) your room 
 - Things in a (pp. 33-34) (p.39) 
 house 
 (pp. 38-39) 
Unit 4: Food and - Countable and - Food and -Listening to - Asking friends -A menu at a -Writing a 
 2 
drink uncountable drink people talking about foods and restaurant short 
(p.40) nouns; how (pp.40-41) about foods drinks they buy in (pp.46-47) paragraph 
 much/ how and drinks they the market (pp.44- about what 
 many (p. 42) like (p.43) 45) your friend 
 - Should/ should do and 
 shouldn’t shouldn’t do to 
 (pp.47-48) have good 
 health (p.48) 
REVIEW & EXPANSION (pp.49-51) 
Units 3 & 4 
Unit 5: Special - Present - Adjectives of -Listening to - Asking friends -“Tet in -Writing a 
occasions continuous appearance people talking about their special Vietnam” short 
(p. 52) (pp.53-54) (p.52) about their days (pp.55-56) (p. 56) paragraph 
 - Present simple - Clothes and activities and a about a 
 and present colours (p.58) Halloween day festival or 
 continuous (pp.54-55) special event 
 (p.57) that you want 
 to enjoy with 
 your family or 
 friend. (p.59) 
Unit 6: Vacation - Past simple of - Vacation -Listening to - Asking friends “My first trip Writing a short 
(p.60) Be and can activities people talking about their last to Hanoi” paragraph 
 (pp.62-63) (pp.60-61) about their vacations (p.65) about your last 
 - Past simple – - Vacation vacations (p.64) vacation (p.69) 
 regular verbs items (p.68) (p.63) 
 (pp.66-67) 
 3 
REVIEW & EXPANSION (pp.70-76) 
 Units 5 & 6 
Unit 7: Activities - Present - Daily - Listening to - Interviewing - A letter from - Writing about 
(p.77) simple and activities people talking friends about daily Dalat city your friends’ 
 present (pp.78-79) about their free activities (p.80) (p.81) activities 
 continuous - Personality time activities during break 
 (p.79) adjectives (p.80) time (p.83) 
 - Verb + to (p.83) 
 infinitive/ 
 gerund (p.82) 
Unit 8: Hobbies & - Past simple - Hobbies and - Listening to - Asking a friend - “What is a - Writing a short 
interests and past interests people talking about their hobby?” paragraph 
(p.84) continuous (pp.84-85) about the hobbies (p.86) (p.87) about your 
 (p.85) - Play/do/go + activities they hobbies and 
 sport (pp.87- enjoy (p.86) interests 
 88) (p.89) 
REVIEW & EXPANSION (pp.90-92) 
 Units 7 & 8 
ANSWER KEY (pp. 93-120) 
LISTENING SCRIPT ( pp. 121-130) 
 4 
LỜI GIỚI THIỆU 
 Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
bao gồm 08 đơn vị bài học (unit). Mỗi đơn vị bài học gồm các phần sau: 
 1. Warm up: nhằm giúp người học thực hành kỹ năng nói theo cặp và theo 
nhóm thông qua tranh ảnh để tăng thêm sự hứng thú vào bài học thông qua các họat 
động như làm việc nhóm (be in groups), giới thiệu bản thân với bạn bè (introduce 
yourself to your classmates), mô tả các bức tranh với bạn bè (talk about the pictures 
with a partner). 
 2. Vocabulary: nhằm giúp người học củng cố lại từ vựng theo từng chủ đề 
một cách sinh động thông qua các hoạt động như hỏi và trả lời các câu hỏi (ask and 
answer questions with a partner) hoặc nối động từ/danh từ với bức tranh (match each 
verb/ noun with a picture). Có nhiều loại chủ đề đa dạng như Nghề nghiệp (Jobs), 
Thể Thao (Sport), Các hoạt động giải trí (Leisure activities), Nơi chốn (Places), Các 
đồ vật trong nhà (Things in a house), Đồ ăn thức uống (Food and drink), Ngoại hình 
(Appearance), Quần áo và màu sắc (Clothes and colours), Các hoạt động trong kỳ 
nghỉ (Vacation activities), Đồ vật dùng trong kỳ nghỉ (vacation items), Hoạt động 
hàng ngày (daily activities). 
 3. Grammar focus: nhằm giúp người học thực hành các chủ điểm ngữ pháp 
thông qua các dạng bài tập đa dạng như điền câu (complete the sentences), hỏi và trả 
lời các câu hỏi (ask and answer the questions), đặt câu hỏi (make questions), đặt câu 
(make sentences), viết lại câu (rewrite the sentences), hoành chỉnh bảng (complete the 
table). Các chủ điểm ngữ pháp gồm thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, 
quá khứ tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành, tính từ sở hữu, đại từ và đại từ chỉ định; các 
trạng từ chỉ tần suất, động từ khiếm khuyết, giới từ chỉ nơi chốn, danh từ đếm được 
và không đếm được 
 4. Listening: Thông qua các dạng bài tập nghe như Listen and read the dialog, 
Listen and answer the questions, Listen and choose the correct answer, Listen and 
circle T (True) or F (False), người học nghe và hiểu được những cụm từ và ý chính 
về các chủ đề l ... e you at 5 PM. 
3. 
Carey: You’re in good shape, Dave? Do you play a lot of sports? 
Alex: I love sports. I often play football when I have free time. 
Carey: Do you often watch football matches? 
Alex: Yeah I don’t miss any matches of Liverpool. 
4. 
Carey: Do you like playing sports? 
Alex: Not really. But when I have free time I often go swimming at the FOX 
 club. 
Carey: You should do it more often. Swimming is good for your health. 
5. 
Carey: What kind of sports do you play? 
Alex: Well, I’m not keen on sports. I enjoy reading books and magazines. 
Carey: You should do more sports. You’re not in good shape now! 
6. 
Carey: Do you get any exercise? 
Alex: Not much. I don’t have a lot of free time. But once a week I ride a bike 
 around the lake near my house. 
Carey: Oh. Can I go with you? 
Alex: Why not? Let’s do it this Saturday. 
C. Listen and match. 
1. Uyen 
 122 
I think exercise is important for our health. However, I’m not keen on doing exercise. 
During the week I have to study hard, so on weekends I often get up late and play 
video games until midnight. It seems that I never exercise. My mother says that I 
need to change my habit or I will get fat. 
2. Carey 
I like playing golf so much. Whenever I have free time I go to the course with my 
friends. Sometimes my girlfriend goes with me. She enjoys it, too. Besides, I get up 
early in the morning to jog. I’m a bit fat now, so I think I need to exercise a lot to be 
in good shape. 
3. Alex 
I don’t like jogging or do anything too energetic. I prefer taking walks in the evening 
when I can enjoy fresh air. I like to take a short walk around the park near my house. 
On Sunday I like to swim, but just half an hour. 
4. Uyen 
I cannot keep myself away from my bike when I have free time, especially on 
weekends. I like to ride it in my neighborhood. I spend all my free time doing this. I 
hope I’ll have a good shape. Moreover, riding a bike can relax my mind. 
5. Uyen 
I enjoy exercise. Every day I go to my baseball club after school. I spend all the 
afternoon playing it. Sometimes my mother shouts at me because I miss some 
homework. I also watch baseball on TV. I never miss any of my favourite team’s 
matches. 
 UNIT 3: PLACES 
 LISTENING 
A. Listen and answer with “Yes” or “No” 
Carey: How is your new bedroom? 
Uyen: It’s really big and nice. 
Carey: Is there a bookshelf? 
Uyen: Yes, it’s above the wardrobe. It’s small, but there aren’t many books in my 
 room. 
Carey: Are there any posters about famous people? 
Uyen: A “Girl generations” poster and  
Carey: “Girl generations”? Who are they? 
Uyen: Oh come on! They are very well-known in Korea. 
Carey: Is there a lamp? 
Uyen: No, there isn’t. I don’t like reading in my bedroom. 
 123 
Carey: What else is there? 
Uyen: Well - There are red curtains and three blue chairs and  
Carey: Let me guess. And a computer? 
Uyen: Yes, of course. 
Carey: Wonderful! Can I visit your house sometime? 
Uyen: Sure! We can go there now. My mom is at home and she can cook a big 
 lunch for us. 
B. Alex is helping Uyen clean up the house. Where should he put the items? 
Listen and choose the correct answer. 
1. 
Alex: Do these magazines go on the bookshelf? 
Uyen: Yes. Please put them on the bookshelf. Don’t put them next to the 
 dictionary. 
Alex: Can I borrow some of your magazines. They look interesting. 
Uyen: Sure. When we finish I will give you some. 
2. 
Alex: What about the remote control for the TV? 
Uyen: Put it beside the TV. Oh no, I think it’s better if we put it on top of the 
 TV. 
Alex: OK. It’s easy for you to get it. 
Uyen: That’s fine. Please remind me to buy some batteries for it when we go 
 downtown. 
Alex: Okay. 
3. 
Alex: These look like your car keys. Where do you usually keep them? 
Uyen: They’re my extra apartment keys. I often put them on one of the drawers 
 in the desk. 
Alex: The top two drawers are full of stuff, so I’ll put them in the bottom 
 drawers for you. 
Uyen: OK. Thanks so much. 
4. 
Alex: Do you want me to put this baseball cap away? 
Uyen: Yeah. Put it on the coffee table. 
Alex: Where? Should I hang it on the hook? 
Uyen: Oh no, It’s difficult for me to see it. 
Alex: OK. I’ll put it on the coffee table. 
5. 
Alex: Do you need these glasses? 
 124 
Uyen: Not right now. I only use them for reading. Do you see the case they go 
 in? 
Alex: I don’t see it. 
Uyen: Oh, never mind. Just leave them next to the TV. 
Alex: Fine. 
6. 
Alex: There’s a belt lying on the floor here. 
Uyen: Yes, that’s my brother’s. He leaves his clothes everywhere. It drives me 
 crazy. 
Alex: Should I put it some where? 
Uyen: Leave it on the sofa, please. 
Alex: OK. The chair next to the window. 
 UNIT 4: FOOD AND DRINK 
 LISTENING 
A. Listen and circle T (True) or F (False). 
Uyen: Hello. May I have chicken and chips, please? 
Shop assistant: Of course, dear. Would you like a salad, too? 
Uyen: Yes, please. 
Shop assistant: OK. Here you are. 
Uyen: Thank you. 
Carey: Oh! I think you never eat salad! 
Uyen: Oh no! I eat salad every day. It’s my favourite. 
Carey: I hate salad, but my mom loves it. She has it every other day. 
Shop assistant: And how about you, boy? 
Carey: Can I have a fish with potatoes, please? 
Shop assistant: Would you like tomatoes? 
Carey: No thanks. Just potatoes. And please give me some orange juice. 
Shop assistant: OK. Here you are. 
Carey: I don’t like orange juice, but my dad loves it. He drinks it every 
day. 
Carey: Oh? I drink it 4 times a week. It’s good for your health. 
B. Listen and check two things that each person bought. 
1. Alex 
Let me see. Soup. That’s three for a dollar. And a bottle of shampoo. It costs $6.50. 
So it comes to $7.50. Here you are and your change is $12.50. See you next time. 
2. Uyen 
 125 
OK now. Let me see what you’ve got. The CDs are $14.95, and the cassette, oh a 
good one, my favourite make. It’s on sale for $5.95. That comes to $20.10. Here’s 
your change. Thank you. 
3. Alex 
What can I do for you? Yes, The newspaper is $1.50 and the magazines will cost 
another $5.00. So the total is $6.50. Right? Here’s your change. See you next time. 
4. Carey 
So you are choosing a T-shirt - good choice. The size and color suits you. OK, that’s 
$4.55 and the socks, they cost another $3.25. So that’s $7.80 in total. And here’s your 
change. Thank you. 
5. Carey 
OK. That’s $9.00 for the chocolate and the cookies are $1.99. So it comes to $10.99 
in total. I think you really like chocolate because you’ve just bought a big bag of it. 
Thank you. See you again. 
6. Uyen 
Is this all? Let’s see what you’ve got. Now the magazines are $6.78 and you’re taking 
the book. It’s $12.00. It’s expensive as it is now one of the best-sellers. Here’s your 
change. Bye. 
 UNIT 5: SPECIAL OCCASIONS 
 LISTENING 
A. Listen to the dialogue. What do Alex and Carey agree to do together? Choose 
the correct answer. 
Alex: Hi John. What are you up to this weekend? 
Carey: I intend to play football on Sunday morning with some friends. 
Alex: Are you free in the afternoon? 
Carey: Yes, I am. 
Alex: Wonderful! Let’s go swimming. It’s been so hot these days. 
Carey: No, thanks. I don’t know how to swim. 
Alex: OK. How about going for a bike ride in the park? 
Carey: Great! What time can we meet? 
Alex: What about meeting at 2 PM at my house? 
Carey: Fine. See you then. 
C. Listen to Carey talking about Halloween Day and fill in the blanks with the 
words in the box. 
 126 
In the United States, Halloween is a great holiday. It is celebrated on the 30th 
October, and people often go to fancy dress parties. The topic is about horror and 
superpowers. Restaurants and clubs hold special events, too. They prepare food and 
drink for the day. They also invite live bands to play. 
Children often go door to door and shout “trick or treat”. They visit their neighbors 
and ask for sweets and chocolates. They also make Halloween lanterns with candles. 
They like to play traditional games. The holiday happens just after the apple harvest. 
 UNIT 6: VACATION 
 LISTENING 
A. People are talking about their vacation. Did they enjoy them? Listen and 
circle Yes or No. 
1. Carey 
A: Did you have a good vacation? 
B: Nothing special. The weather was terrible. 
A: Poor you! 
2. Uyen 
A: Did you enjoy your trip to Canada? 
B: Yeah, it was wonderful. The people there were so nice. They often smile when 
meeting me. 
A: You had a great time! 
3. Alex 
A: How was your ski trip? 
B: It was awful. 
A: Why? 
B: There was no snow, so I couldn’t ski. 
4. Carey 
A: How was your trip to China? 
B: Very disappointing. I couldn’t imagine. It was so crowded. I couldn’t get a hotel 
room. 
A: That’s too bad. You shouldn’t go in August. 
5. Uyen 
A: When did you get back from London? 
B: Last Wednesday. I had a terrific time. I learned how to swim and how to windsurf. 
A: Great! I love windsurfing, too. 
 127 
6. Alex 
A: Did you have a nice vacation? 
B: It was terrible. The food was terrible and the hotel room wasn’t clean. 
A: Oh no. You shouldn’t choose that hotel. 
7. Carey 
A: How was your trip to India? 
B: I had a wonderful time. The shopping was fantastic and the people were great. 
A: It seems that you had a lot of fun. 
B: I did. 
8. Uyen 
A: Did you have a great summer vacation? 
B: It was great but it was too short. I wanted to spend more time there. 
A: How long was it? 
B: Just a week long. 
C. People are talking about their vacations. Listen and check the correct answer. 
1. Carey 
A: Is this you? 
B: Yes, it is. 
A: You look really fun. How do you stay on them? 
B: In the beginning, it’s hard , so you will fall off several times. But you learn it 
quickly. I had a wonderful time 
2. Alex 
A: What are you doing here? 
B: My friends and I went camping. We tried to set the fire because it’s cold at night. 
A: Sure. This is the best way to keep warm. 
3. Uyen 
A: What did you do there? 
B: I went camping and visited museums. 
A: It sounds interesting. 
B: Oh no, it’s very boring. I’m not really into museums. 
4. Carey 
A: Oh this looks like it was a wonderful vacation. 
B: It was wonderful. The weather was fantastic. 
A: Look at you. You look red all over. 
B: Oh I got a terrible sunburn. 
 128 
5. Alex 
A: What are you doing here? 
B: I took a cooking course in India. 
A: Wonderful. So what can you cook now? 
B: Sorry. I cannot cook any dishes. 
6. Uyen 
A: Did you go by car? 
B: Sure. It was a comfortable trip. 
A: What did you do? 
B: We spent our time swimming at the beach and ate a lot of seafood. 
 UNIT 7: ACTIVITIES 
 LISTENING 
A. Steven is talking about his activities. Listen and check () the activities he 
does or does not do. 
I don’t really like playing games. I get bored sitting inside my house and playing 
these games over and over. In my free time, my friends and I usually enjoy camping 
or sometimes we go hiking. We have a lot of fun together. We cook good food and 
play outdoor games. They are great ways to enjoy nature, stay healthy and build good 
friendships. To many people, shopping is great, but I don’t really love going 
shopping. It’s crowded and wasting time looking for items that I never buy. Instead, 
when I’m not outdoors, I am interested in surfing the Internet. I can search for all 
kinds of things. It’s one of my favourite things to do. 
 UNIT 8: HOBBIES AND INTERESTS 
 LISTENING 
A. People are talking about their activities. Which activity does each person 
enjoy doing now? Listen and choose the correct answer. 
Uyen. I used to play the guitar when I was in High School. However, I don’t 
 really play it now. Now, I prefer playing the piano much more. I practise 
 everyday no. I find it more interesting than playing any other musical 
 instrument. I am not going to play in a band. I want to become famous 
 by myself in the future. That’s what I like best about it. 
Carey. A few years ago, I had a serious injury when hiking a mountain. Since 
 then I haven’t hiked anymore. I am much less active than I used to be. I 
 just enjoy lying on a sofa and reading the newspaper. That’s what I 
 really love doing when I am at home. My friends sometimes ask me to 
 129 
 go bird watching with them, but I don’t really like it. I prefer drinking 
 coffee to birdwatching. 
Alex. When I was younger, I was really keen on playing games, but now I 
 don’t think I love them much because I feel bored with them. I think 
 watching videos is as boring as playing videos games. I can’t stand 
 them. Now I prefer outdoor activities. I started searching for some 
 interesting outside activities, and I find hiking the best. I take part in a 
 hiking group, and we hike to many different places every weekend. The 
 best thing I like about hiking is I love working with people, making great 
 friends and keeping fit. 
Uyen. Collecting stamps was my favourite thing when I was young. But now I 
 don’t collect stamps anymore because letters are not popular with 
 people. They prefer emailing or chatting to writing letters. When I grow 
 up, I want to join a baseball club, and I find it interesting to know many 
 different baseball teams and players. They are great. I started collecting 
 baseball cards. Now I have a variety of famous baseball players and 
 teams in the world. It’s my favourite thing to do now. 
Carey. I really enjoyed reading books when I was a kid. But now I am so busy 
 at work that I don’t have enough time to read. I am always sitting in 
 front of a boring computer screen all day. What I like now is going 
 outside and enjoying outdoor activities. My friends and I spend 
 weekends playing golf. We have great time together. It’s wonderful to 
 see the blue sky outside the office. 
 -END- 
 130 

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_day_hoc_mon_tieng_anh_trong_chuong_trinh_dao_tao_tr.pdf