It has been raining since early morning

It” trong câu này giữ vị trí là đại từ nhân xưng chủ ngữ (subject pronoun) (hay

còn gọi là đại từ nhân xưng) có chức năng là chủ ngữ trong câu. “It” ở đây có

nghĩa là nó/ điều đó/ cái đó/ con vật đó/ trời/ thời tiết .

- “has been raining” : là động từ của câu có hình thức của thì hiện tại hoàn thành

tiếp diễn, có cấu trúc là “S + have/has +been + V.ing” ( Chủ ngữ + have hoặc has

+ been + động từ nguyên mẫu thêm đuôi ing). Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn khágiống với thì hiện tại hoàn thành ở chỗ nó được dùng để diễn tả một hành động đã

bắt đầu ở quá khứ, tiếp tục đến hiện tại và còn có thể tiếp tục đến tương lai. Nhưng

thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn khác ở chỗ nó chỉ dùng cho những hành động

mang tính tạm thời, thời gian từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại ngắn, hoặc có bằng

chứng rõ ràng vừa làm xong hành động đó. Ở đây “has been” là trợ động từ

(auxiliary) và “raining” - mưa là động từ chính (main verb).

It has been raining since early morning trang 1

Trang 1

It has been raining since early morning trang 2

Trang 2

It has been raining since early morning trang 3

Trang 3

It has been raining since early morning trang 4

Trang 4

It has been raining since early morning trang 5

Trang 5

It has been raining since early morning trang 6

Trang 6

pdf 6 trang minhkhanh 11920
Bạn đang xem tài liệu "It has been raining since early morning", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: It has been raining since early morning

It has been raining since early morning
It has been raining since early morning 
 *It has been raining since early morning. 
1. Chúng ta hãy quan sát câu sau. Các bạn hãy di chuột vào từng từ một để biết 
thể loại từ của từ đó trong câu: (Các bạn cũng có thể kích chuột 2 lần vào 1 từ để 
biết thêm chi tiết về từ đó) 
It has been raining since early morning. 
 2. Các bạn hãy di chuột vào từng cụm từ một để biết chức năng của cụm trong 
câu: 
It has been raining since early morning. 
3. Tại sao câu trên lại dịch như vậy? 
- “It” trong câu này giữ vị trí là đại từ nhân xưng chủ ngữ (subject pronoun) (hay 
còn gọi là đại từ nhân xưng) có chức năng là chủ ngữ trong câu. “It” ở đây có 
nghĩa là nó/ điều đó/ cái đó/ con vật đó/ trời/ thời tiết. 
- “has been raining” : là động từ của câu có hình thức của thì hiện tại hoàn thành 
tiếp diễn, có cấu trúc là “S + have/has +been + V.ing” ( Chủ ngữ + have hoặc has 
+ been + động từ nguyên mẫu thêm đuôi ing). Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn khá 
giống với thì hiện tại hoàn thành ở chỗ nó được dùng để diễn tả một hành động đã 
bắt đầu ở quá khứ, tiếp tục đến hiện tại và còn có thể tiếp tục đến tương lai. Nhưng 
thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn khác ở chỗ nó chỉ dùng cho những hành động 
mang tính tạm thời, thời gian từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại ngắn, hoặc có bằng 
chứng rõ ràng vừa làm xong hành động đó. Ở đây “has been” là trợ động từ 
(auxiliary) và “raining” - mưa là động từ chính (main verb). 
- “since” là giới từ thường được dùng trong các thì hoàn thành, có nghĩa là từ/ từ 
khi. 
- “early morning” – có nghĩa là sáng sớm . Trong đó tính từ “early” có nghĩa là 
sớm/ ban đầu/ đầu mùa.được dùng để bổ nghĩa cho danh từ “morning” – buổi 
sáng/ buổi bình minh. Mốc thời gian sáng sớm này cho thấy tính tạm thời của 
hành động, thời gian từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại (lúc nói câu này) ngắn. Nên ta 
dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. 
=>Dịch cả câu là : Trời đã mưa từ sáng sớm đến giờ. ( đã mưa từ sáng, hiện tại 
vẫn đang mưa và có thể còn tiếp tục mưa nữa) 
4. Bài học liên quan: 
Nếu không hiểu rõ 1 trong các khái niệm trên - các bạn có thể click vào các links 
dưới đây để học thêm về nó. 
Danh từ (noun),Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous), Động từ 
(verb), Phân từ (Participles) ,Đại từ (Pronoun) ,Tính từ (adjective), Trạng từ ( Phó 
từ) ( adverb). 

File đính kèm:

  • pdfit_has_been_raining_since_early_morning.pdf