Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp của google sketchup và acrgis - Thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội

Mô hĩnh thành phố 3D với các nhóm nội dung, độ chỉ tiết khác nhau phục vụ cho các mục đích khác nhau, là công cụ hữu ích để hỗ trợ công tác quy hoạch và kiến trúc cho thành phổ cũng như nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị tại nhiều nước phát triển. Hiện nay, việc thành lập mô hình 3D với nhiều phương pháp thành lập, khuôn dạng dữ liệu, cap độ chi tiết thể hiện, sự đa dạng phụ thuộc vào các công nghệ phần mềm sẵn có trong từng trường hợp. Các phần mềm trợ giúp thành lập mô hình 3D luôn luôn được cập nhật và nâng cấp. Các nghiên cứu thực nghiệm đã thành lập mô hình 3D theo các tỷ lệ nhất định, hoặc đã thế hiện ở một cap độ chi tiết nào đó của mô hình 3D. Bài báo nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp các dữ liệu thu thập được biếu hiện dưới những cap độ chi tiết hiến thị 3D khác nhau dựa trên sự kết hợp của phần mềm ArcGIS và Google Sketchup để đưa ra mô hình trực quan thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội. Sau khỉ xây dựng thành công mô hình thành phổ 3D khu vực thực nghiệm, tạo ra một mô hình có tính trực quan cao, mô hình thể hiện các cấp mức độ chi tiết của các đổi tượng 3D, chứa đựng cơ sở dữ liệu đầy đủ phục vụ các nghiên cứu tiếp theo liên quan đến xu thế phát triển và ứng dụng 3D GIS trong thực tế.

 

Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp của google sketchup và acrgis - Thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội trang 1

Trang 1

Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp của google sketchup và acrgis - Thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội trang 2

Trang 2

Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp của google sketchup và acrgis - Thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội trang 3

Trang 3

Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp của google sketchup và acrgis - Thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội trang 4

Trang 4

Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp của google sketchup và acrgis - Thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội trang 5

Trang 5

Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp của google sketchup và acrgis - Thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội trang 6

Trang 6

Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp của google sketchup và acrgis - Thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội trang 7

Trang 7

Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp của google sketchup và acrgis - Thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội trang 8

Trang 8

Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp của google sketchup và acrgis - Thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội trang 9

Trang 9

Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp của google sketchup và acrgis - Thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội trang 10

Trang 10

pdf 10 trang viethung 29/12/2021 5200
Bạn đang xem tài liệu "Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố 3D với sự kết hợp của google sketchup và acrgis - Thử nghiệm khu đô thị Ciputra, Hà Nội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_xay_dung_mo_hinh_thanh_pho_3d_voi_su_ket_hop_cua.pdf