Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại thuốc lá ở các điểm bán lẻ thuốc lá tại Bình Định, ĐồngTháp và Bạc Liêu năm 2018

Nghiên cứu này mô tả thực trạng vi phạm quy định

cấm quảng cáo và khuyến mại thuốc lá tại các điểm bán

lẻ thuốc lá tại ba tỉnh Bình Định, Đồng Tháp, Bạc Liêu

năm 2018. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, thực hiện

tại 600 điểm bán lẻ thuốc lá tại ba tỉnh Bình Định, Đồng

Tháp, Bạc Liêu trong tháng 9/2018, sau khi kết thúc các

chiến dịch truyền thông và giám sát. Số liệu về tình hình

vi phạm được ghi nhận thông qua bảng kiểm quan sát. Tỷ

lệ điểm bán lẻ thuốc lá vi phạm các quy định về quảng

cáo thuốc lá tại ba tỉnh Bình Định, Đồng Tháp, Bạc Liêu

năm 2018 là 18,5%. Có 45,5% điểm bán lẻ thuốc lá tại ba

tỉnh vi phạm quy định về trưng bày thuốc lá quá 1 bao, 1

tút hoặc 1 hộp của 1 nhãn hiệu thuốc lá và 1,7% điểm bán

vi phạm quy định về khuyến mại thuốc lá. Như vậy, việc

tuân thủ các quy định về quảng cáo, trưng bày và khuyến

mại thuốc lá tại các điểm bán lẻ thuốc lá tại ba tỉnh Bình

Định, Đồng Tháp và Bạc Liêu trong năm 2018 vẫn còn bất

cập, đặc biệt là các vi phạm về trưng bày thuốc lá quá số

lượng quy định

Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại thuốc lá ở các điểm bán lẻ thuốc lá tại Bình Định, ĐồngTháp và Bạc Liêu năm 2018 trang 1

Trang 1

Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại thuốc lá ở các điểm bán lẻ thuốc lá tại Bình Định, ĐồngTháp và Bạc Liêu năm 2018 trang 2

Trang 2

Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại thuốc lá ở các điểm bán lẻ thuốc lá tại Bình Định, ĐồngTháp và Bạc Liêu năm 2018 trang 3

Trang 3

Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại thuốc lá ở các điểm bán lẻ thuốc lá tại Bình Định, ĐồngTháp và Bạc Liêu năm 2018 trang 4

Trang 4

Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại thuốc lá ở các điểm bán lẻ thuốc lá tại Bình Định, ĐồngTháp và Bạc Liêu năm 2018 trang 5

Trang 5

pdf 5 trang viethung 30/12/2021 80
Bạn đang xem tài liệu "Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại thuốc lá ở các điểm bán lẻ thuốc lá tại Bình Định, ĐồngTháp và Bạc Liêu năm 2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại thuốc lá ở các điểm bán lẻ thuốc lá tại Bình Định, ĐồngTháp và Bạc Liêu năm 2018

Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại thuốc lá ở các điểm bán lẻ thuốc lá tại Bình Định, ĐồngTháp và Bạc Liêu năm 2018
SỐ 3 (50) - Tháng 05-06/2019
Website: yhoccongdong.vn114
JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2019
TÓM TẮT
Nghiên cứu này mô tả thực trạng vi phạm quy định 
cấm quảng cáo và khuyến mại thuốc lá tại các điểm bán 
lẻ thuốc lá tại ba tỉnh Bình Định, Đồng Tháp, Bạc Liêu 
năm 2018. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, thực hiện 
tại 600 điểm bán lẻ thuốc lá tại ba tỉnh Bình Định, Đồng 
Tháp, Bạc Liêu trong tháng 9/2018, sau khi kết thúc các 
chiến dịch truyền thông và giám sát. Số liệu về tình hình 
vi phạm được ghi nhận thông qua bảng kiểm quan sát. Tỷ 
lệ điểm bán lẻ thuốc lá vi phạm các quy định về quảng 
cáo thuốc lá tại ba tỉnh Bình Định, Đồng Tháp, Bạc Liêu 
năm 2018 là 18,5%. Có 45,5% điểm bán lẻ thuốc lá tại ba 
tỉnh vi phạm quy định về trưng bày thuốc lá quá 1 bao, 1 
tút hoặc 1 hộp của 1 nhãn hiệu thuốc lá và 1,7% điểm bán 
vi phạm quy định về khuyến mại thuốc lá. Như vậy, việc 
tuân thủ các quy định về quảng cáo, trưng bày và khuyến 
mại thuốc lá tại các điểm bán lẻ thuốc lá tại ba tỉnh Bình 
Định, Đồng Tháp và Bạc Liêu trong năm 2018 vẫn còn bất 
cập, đặc biệt là các vi phạm về trưng bày thuốc lá quá số 
lượng quy định.
Từ khóa: Quảng cáo, khuyến mại, thuốc lá, điểm bán 
lẻ, Bình Định, Đồng Tháp, Bạc Liêu
ABSTRACT
THE VIOLATION OF THE BANS ON TOBACCO 
ADVERTISING AND PROMOTION AT POINTS OF 
SALE IN BINH DINH, DONG THAP AND BAC LIEU 
IN 2018
This study aimed at describing the violation of the ban 
on tobacco advertising and promotion at points of sale in 
Bình Dinh, Dong Thap and Bac Lieu in 2018. This was a 
cross-sectional study at 600 tobacco points of sale (POSs) 
in three provinces of Bình Dinh, Dong Thap and Bac Lieu 
after communication and monitoring campaigns. The data 
was collected through observation checklist. 18.5% of POSs 
violated the ban on tobacco advertising in three provinces. 
45.5% of POSs violated the ban on tobacco display and 
1.7% of POSs violated the ban on tobacco promotion. The 
study concluded that the compliance of regulations on 
tobacco advertising, display and promotion at POSs in Binh 
Dinh, Dong Thap and Bac Lieu in 2018 is poor, especially 
the violation of the tobacco display regulation.
Keyword: Advertising, promotion, tobacco, point of 
sale, Binh Dinh, Dong Thap, Bac Lieu
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (Luật PCTHTL) 
đã được Quốc hội Việt Nam thông qua và chính thức có 
hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Điều 9 của Luật cấm hoàn toàn 
khuyến mại thuốc lá [1]. Cùng với Luật PCTHTL, Luật 
Quảng cáo năm 2012 cũng xếp thuốc lá vào nhóm mặt 
hàng bị cấm quảng cáo [2]. Tuy nhiên, trên thực tế, tình 
hình thực thi các quy định này tại Việt Nam vẫn còn nhiều 
bất cập. Việc vi phạm các quy định về quảng cáo (QC), 
trưng bày và khuyến mại (KM) thuốc lá (TL) tại các điểm 
bán lẻ vẫn diễn ra khá phổ biến và khó kiểm soát. Một 
nghiên cứu được thực hiện bởi Trường Đại học Y tế công 
cộng (ĐHYTCC) và Hội Y tế công cộng Việt Nam tại 
1.416 điểm bán lẻ thuốc lá trên 10 tỉnh/thành phố tại Việt 
Nam năm 2015 cho kết quả: 40,1% điểm bán vi phạm quy 
định về quảng cáo thuốc lá; 86,9% điểm bán trưng bày quá 
1 bao/1 tút của 1 nhãn hiệu thuốc lá và 1,6% điểm bán vi 
phạm quy định về khuyến mại thuốc lá. Kết quả nghiên 
cứu này cũng cho thấy một thực tế là tỷ lệ điểm bán vi 
phạm các quy định về quảng cáo thuốc lá có xu hướng tăng 
lên trong giai đoạn từ 2009-2015 [4]. 
Ngày nhận bài: 20/03/2019 Ngày phản biện: 27/03/2019 Ngày duyệt đăng: 05/04/2019
THỰC TRẠNG VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG CÁO, 
KHUYẾN MẠI THUỐC LÁ Ở CÁC ĐIỂM BÁN LẺ THUỐC LÁ TẠI 
BÌNH ĐỊNH, ĐỒNG THÁP VÀ BẠC LIÊU NĂM 2018 
Lê Thị Thanh Hương1
1. Trường Đại học Y tế Công cộng
SỐ 3 (50) - Tháng 05-06/2019
Website: yhoccongdong.vn 115
VI
N
S
C K
H E
C NG
NG 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Năm 2017-2018, Trường ĐHYTCC thực hiện các 
chiến dịch truyền thông và giám sát tại 3 tỉnh Đồng Tháp, 
Bình Định và Bạc Liêu với tần suất 3 tháng/lần. Các chiến 
dịch này tập trung chủ yếu vào việc truyền thông, cung cấp 
kiến thức cho các chủ cơ sở kinh doanh TL tại địa bàn nghiên 
cứu nhằm nâng cao nhận thức của họ về Luật PCTHTL và 
các quy định cấm QC TL thông qua một số hoạt động như 
cung cấp tài liệu (tờ rơi, sách mỏng), hướng dẫn thực hiện, 
giám sát và nhắc nhở các trường hợp vi phạm, yêu cầu các 
chủ cơ sở ký bản cam kết không vi phạm. 
Bài báo này mô tả thực trạng vi phạm quy định cấm 
quảng cáo và khuyến mại thuốc lá tại các điểm bán lẻ 
thuốc lá trong năm 2018 sau khi kết thúc các chiến dịch 
truyền thông, giám sát tình hình thực thi quy định cấm QC, 
KM và trưng bày TL tại 3 tỉnh.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Các điểm bán lẻ thuốc lá có địa chỉ cố định: Cửa hàng 
tạp hóa; Đại lý thuốc lá; Siêu thị/cửa hàng tiện lợi; Quán cà 
phê, giải khát, rượu bia; Nhà hàng/quán ăn; Xe bán thuốc 
lá có địa chỉ cố định.
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
- Thời gian nghiên cứu: Tháng 8-11/2018.
- Địa điểm: Bình Định (TP Quy Nhơn và thị xã An 
Nhơn), Đồng Tháp (TP Cao Lãnh và huyện Thanh Bình), 
Bạc Liêu (TP Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi)
1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả
2. Cỡ mẫu và chọn mẫu
Công thức cỡ mẫu so sánh 2 tỷ lệ được áp dụng để 
tinh cỡ mẫu đánh giá sau can thiệp
P1: Tỷ lệ trước can thiệp: 23%
P2. Tỷ lệ dự kiến thay đổi sau can thiệp (18%)
d: sai số tuyệt độ: 5%
α: khoảng tin cậy 0,05, z tham chiếu = 1.96
Thay vào công thức, cỡ mẫu tối thiểu để đảm bảo 
so sánh là 500 điểm bán lẻ, dự phòng 20% cỡ mẫu. Cỡ 
mẫu thu thập là 600 điểm bán lẻ (200 điểm bán thuốc 
lá/tỉnh, tại mỗi tỉnh thu thập số liệu tại 100 điểm bán 
tại nội thành và 100 điểm bán tại ngoại thành). Tại 
mỗi tỉnh, chọn một quận nội thành và một huyện ngoại 
thành. Tại mỗi quận nội thành tiến hành quan sát ngẫu 
nhiên 8-10 cửa hàng trên 10 tuyến phố chính có mật độ 
buôn bán và quảng cáo thương mại lớn. Tại các huyện 
ngoại thành, toàn bộ các cửa hàng trên các tuyến phố sẽ 
được quan sát. Điều tra viên đi dọc tuyến phố từ số nhà 
nhỏ nhất (số 1) đến hết phố và lựa chọn các điểm bán 
phù hợp. Hai điểm bán cùng loại hình phải cách nhau 
tối thiểu 20m.
3. Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu về tình hình vi phạm các quy định cấm quảng 
cáo và khuyến mại thuốc lá tại các điểm bán lẻ được thu 
thập thông qua bảng kiểm quan sát. 
4. Xử lý và phân tích số liệu
Số liệu định lượng thu thập được từ bộ phiếu quan 
sát được nhập liệu bằng phần mềm Epidata 3.1 và phân 
tích bằng phần mềm SPSS 22.0. Số liệu được so sánh với 
kết quả năm 2015, áp dụng kiểm định χ2 với mức ý nghĩa 
p<0,05.
5. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, 
nguyên tắc, chuẩn mực về đạo đức nghiên cứu y sinh 
học của Việt Nam và quốc tế. Các số liệu thu thập được 
đều được bảo mật và chỉ được sử dụng phục vụ mục đích 
nghiên cứu. Trong khảo sát định lượng, các điều tra viên 
phải thu thập dữ liệu ghi lại các bằng chứng vi phạm (bằng 
cách sử dụng máy ảnh để chụp ảnh). Việc ghi nhận hình 
ảnh vi phạm bằng máy ảnh phải được sự chấp thuận của 
chủ cửa hàng kinh doanh thuốc lá trước khi điều tra viên 
tiến hành chụp ảnh.
III. KẾT QUẢ
Trong tổng số 600 điểm bán lẻ thuốc lá được quan sát 
trong nghiên cứu, các loại hình điểm bán được khảo sát 
nhiều nhất bao gồm cửa hàng tạp hóa (53,8%), quán café 
(28,3%) và xe đẩy bán thuốc lá (10,7%).
3.1. Thực trạng điểm bán lẻ vi phạm các quy định 
về quảng cáo thuốc lá tại ba tỉnh Bình Định, Đồng 
Tháp, Bạc Liêu năm 2018
Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ điểm bán lẻ thuốc lá vi 
phạm các quy định về QC TL tại ba tỉnh Bình Định, Đồng 
Tháp, Bạc Liêu năm 2018 là 18,5%, trong đó tỷ lệ vi phạm 
tại Bạc Liêu là 26,5%; Bình Định là 18,5% và Đồng Tháp 
là 10,5%. Tỷ lệ vi phạm ở cả ba tỉnh đều có xu hướng giảm 
nhẹ so với năm 2015 (4,1%), tuy nhiên sự khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05) (Biểu đồ 1).
SỐ 3 (50) - Tháng 05-06/2019
Website: yhoccongdong.vn116
JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2019
Biểu đồ 1: Tỷ lệ điểm bán lẻ thuốc lá vi phạm quy định về quảng cáo thuốc lá tại ba tỉnh Bình Định, Đồng Tháp, 
Bạc Liêu năm 2015 và năm 2018
Các hình thức quảng cáo thuốc lá phổ biến trong 
được ghi nhận tại ba tỉnh năm 2018 gồm: (1) Treo tranh 
(poster) quảng cáo thuốc lá (14,7%); (2) Có mô hình sản 
phẩm giống bao thuốc lá (10,2%); (3) Có quầy (tủ) trưng 
bày thuốc lá (7,7%); (4) Có xe đẩy chuyên dụng trưng bày 
thuốc lá (3,2%); (5) Có vật phẩm gắn biểu tượng/mang 
màu sắc của nhãn hiệu thuốc lá (1,7%); (6) Có hộp trưng 
bày thuốc lá (1,2%).
Tỷ lệ điểm bán thuốc lá vi phạm các tiêu chí về poster 
quảng cáo, mô hình quảng cáo, vật phẩm quảng cáo và hộp 
trưng bày thuốc lá năm 2018 có xu hướng tăng so với năm 
2015. Trong khi đó, tỷ lệ điểm bán vi phạm các tiêu chí về 
quầy (tủ) trưng bày và xe đẩy trưng bày thuốc lá lại có xu 
hướng giảm so với năm 2015 (Bảng 1).
Bảng 1. Tỷ lệ điểm bán thuốc lá có các hình thức quảng cáo thuốc lá vi phạm quy
định tại ba tỉnh Bình Định, Đồng Tháp, Bạc Liêu năm 2015 và năm 2018
Tiêu chí vi phạm
Tỷ lệ vi phạm (%)
Năm 2015 Năm 2018
Poster quảng cáo 3,3 14,7
Mô hình quảng cáo 6,8 10,2
Quầy/tủ trưng bày 12,3 7,7
Xe đẩy trưng bày 8,1 3,2
Vật phẩm quảng cáo 0,7 1,7
Hộp trưng bày 0,8 1,2
3.2. Thực trạng điểm bán lẻ vi phạm các quy định 
về trưng bày thuốc lá tại ba tỉnh Bình Định, Đồng 
Tháp, Bạc Liêu năm 2018
Có 45,5% điểm bán lẻ thuốc lá tại ba tỉnh Bình Định, 
Đồng Tháp, Bạc Liêu vi phạm quy định về trưng bày thuốc 
lá khi trưng bày quá 1 bao hoặc 1 tút của 1 nhãn hiệu thuốc 
lá. Tỷ lệ vi phạm tại 3 tỉnh lần lượt là 69,5% (Bạc Liêu); 
42,5% (Bình Định) và 24,5% (Đồng Tháp). Sau một số đợt 
truyền thông giám sát, tỷ lệ vi phạm năm 2018 có xu hướng 
giảm so với năm 2015 (giảm 41,8%) (p<0,05) (Biểu đồ 2).
SỐ 3 (50) - Tháng 05-06/2019
Website: yhoccongdong.vn 117
VI
N
S
C K
H E
C NG
NG 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
3.3. Thực trạng điểm bán lẻ vi phạm quy định về 
khuyến mại thuốc lá tại ba tỉnh Bình Định, Đồng Tháp, 
Bạc Liêu năm 2018
Tỷ lệ điểm bán thuốc lá vi phạm quy định về khuyến 
mại thuốc lá ở cả ba tỉnh Bình Định, Đồng Tháp, Bạc Liêu 
năm 2018 là 1,7%, trong đó tỷ lệ vi phạm tại Bạc Liêu 
là 1,5%; Bình Định là 3,5% và Đồng Tháp là tỉnh duy 
nhất không vi phạm. Tỷ lệ điểm bán vi phạm quy định về 
khuyến mại thuốc lá năm 2018 có xu hướng giảm so với 
năm 2015 (giảm 1,5%). Tỷ lệ vi phạm tại Bình Định giảm 
5% trong khi tỷ lệ vi phạm tại Bạc Liêu tăng 0,5% so với 
năm 2015.
Một số hình thức khuyến mại thuốc lá xuất hiện phổ 
biến trong năm 2018 tại ba tỉnh nghiên cứu bao gồm: (1) 
Đổi vỏ bao thuốc lá lấy bao thuốc lá mới (0,7%); (2) Giải 
thưởng trong vỏ bao thuốc lá; (3) Giá khuyến mại (0,3%); 
(4) Tặng quà (0,3%).
IV. BÀN LUẬN
Các hoạt động QC, KM TL thu hút những người hút 
mới đặc biệt là thanh thiếu niên, làm tăng mức độ sử dụng 
của những người đang hút, làm giảm quyết tâm bỏ thuốc, 
khuyến khích người bỏ thuốc hút thuốc trở lại [7]. Cấm 
hoàn toàn QC, KM TL đã được chứng minh là làm giảm 
lượng tiêu thụ TL. Một nghiên cứu tại 30 nước đang phát 
triển từ năm 1990-2005 cho thấy quy định QC, KM TL 
làm giảm 23,5% lượng tiêu thụ thuốc lá bình quân [3]. 
Một nghiên cứu khác trên 102 quốc gia chỉ ra quy định 
cấm QC, KM TL không hoàn toàn chỉ giảm được 1% mức 
tiêu thụ thuốc lá so với gần 9% ở quốc gia có quy định cấm 
toàn diện [5].
Tại Việt Nam, trong những năm vừa qua, Chính phủ 
và Quốc hội đã xây dựng được một hệ thống các văn bản 
pháp luật về kiểm soát thuốc lá trong đó có các điều khoản 
về kiểm soát QC, KM TL (Luật PCTHTL, Luật Quảng 
cáo, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
y tế). Trên thực tế việc thực thi các quy định cấm QC, KM 
TL vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt tại các điểm bán lẻ. 
Việc vi phạm tại các điểm bán lẻ diễn ra khá phổ biến và 
khó kiểm soát. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, vẫn còn 18,5% điểm 
bán tại ba tỉnh Bình Định, Đồng Tháp và Bạc Liêu vi phạm 
quy định về QC TL và 1,7% điểm bán vi phạm quy định 
về KM TL trong năm 2018. Tỷ lệ vi phạm có giảm nhẹ 
so với kết quả khảo sát năm 2015 (4,1% và 1,5%). Do 
việc QC, KM TL bị cấm theo các quy định của pháp luật, 
ngành công nghiệp thuốc lá không ngừng đổi mới, đưa ra 
nhiều hình thức QC, KM TL hấp dẫn hơn nhằm thu hút 
người dùng. Bên cạnh đó, các công ty thuốc lá còn tìm 
cách “lách” các quy định của pháp luật trong việc QC, KM 
và trưng bày TL, chẳng hạn cung cấp miễn phí các mô 
hình bao TL để trưng bày, tặng miễn phí bật lửa cho các 
cơ sở kinh doanh TL để các cơ sở này bán lại cho khách 
hàng mua TL với giá rẻ. Đây có thể là lý do giải thích cho 
việc mặc dù có triển khai chiến dịch truyền thông và giám 
sát định kỳ nhưng tỷ lệ vi phạm về QC, KM TL tại ba tỉnh 
trong nghiên cứu chỉ giảm nhẹ. 
Thực tế qua khảo sát cho thấy, nhiều chủ cơ sở kinh 
doanh TL vẫn chưa nắm được các nội dung của Luật 
PCTHTL cũng như các quy định về cấm QC, KM TL, đặc 
biệt là chủ các cơ sở kinh doanh TL ở các khu vực ngoại 
thành [4]. Các chiến dịch giám sát, truyền thông được thực 
hiện tại 3 tỉnh đã phần nào giúp tăng cường nhận thức của 
chủ các điểm bán lẻ TL, qua đó giảm phần nào tỉ lệ vi 
phạm tại 3 tỉnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 45,5% 
điểm bán lẻ thuốc lá tại Bình Định, Đồng Tháp và Bạc 
Biểu đồ 2: Tỷ lệ điểm bán thuốc lá vi phạm quy định về trưng bày thuốc lá tại ba tỉnh Bình Định,
Đồng Tháp, Bạc Liêu năm 2018
SỐ 3 (50) - Tháng 05-06/2019
Website: yhoccongdong.vn118
JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2019
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tiếng Việt
1. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 
09/2012/QH13.
2. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13
Tài liệu tiếng Anh
3. Chaloupka, FJ (2006), Tobacco Addiction: Tobacco controls coulds save 3 million lives a year by 2030, Disease 
control priorities project .
4. Le Thi Thanh Huong et al. (2016). Violations of bans on tobacco advertising and promotion at points of sale 
in Viet Nam: Trend from 2009-2015. Asian Pac J Cancer Prev, Vol 17. Tobacco Prevention and Control in Viet Nam 
Supplement 2016, page 91-96
5. Saffer, H (2000), Tobacco advertising and promotion., Tobacco control in developing countries, Oxford 
University Press, New York
6. WHO (2008 ), Report on the Global Tobacco Epidemic
7. Jallow IK, Britton J, Langley T (2018). Prevalence and Determinants of Susceptibility to Tobacco Smoking 
among Students in The Gambia. Nicotine Tob Res. 2018;nty128:10.1093.
Liêu trưng bày quá một bao hoặc một tút của một nhãn 
hiệu thuốc lá. Tỷ lệ vi phạm này đã giảm mạnh so với năm 
2015, từ 87,3% xuống còn 45,5% (giảm 41,8%, p<0,05).
Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy thực tế rằng sự 
tuân thủ các quy định trong quảng cáo và khuyến mại 
thuốc lá của các chủ cửa hàng kinh doanh thuốc lá hiện 
nay mặc dù đã có nhiều cải thiện so với trước đây, tuy 
nhiên cũng có thể do sự phát triển mạnh mẽ của ngành 
công nghiệp thuốc lá đã khiến tình trạng QC, KM TL vẫn 
diễn ra phổ biến tại các điểm bán lẻ. Trong tương lai, nếu 
như không kiểm soát được tình trạng này sẽ rất dễ dẫn tới 
việc gia tăng tiêu thụ thuốc lá trong cộng đồng, đặc biệt là 
trong đối tượng thanh thiếu niên [7]. Kết quả nghiên cứu 
cũng cho thấy, các chiến dịch truyền thông và giám sát vi 
phạm đã mang lại một số hiệu quả nhất định tới nhận thức 
của các chủ cơ sở kinh doanh TL, giúp họ hiểu rõ hơn về 
các quy định của Luật PCTHTL và chế tài xử phạt liên 
quan, thông qua đó tỉ lệ vi phạm các quy định QC, KM TL 
đã giảm đi phần nào. Trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy 
mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông kết hợp với việc 
giám sát chặt chẽ hơn các cơ sở kinh doanh TL để hạn chế 
tình trạng QC, KM TL diễn ra phổ biến như hiện nay.
 Hạn chế của nghiên cứu này là chưa mô tả được các 
loại hình vi phạm quy định cấm QC, KM TL theo từng loại 
hình điểm bán lẻ. Hiểu rõ được điều này sẽ giúp các ban 
ngành chức năng dễ dàng kiểm soát và quản lý các hành vi 
vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp.
V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ điểm bán lẻ thuốc 
lá vi phạm các quy định về QC TL tại ba tỉnh Bình Định, 
Đồng Tháp, Bạc Liêu năm 2018 là 18,5%. Có 45,5% điểm 
bán lẻ TL tại ba tỉnh vi phạm quy định về trưng bày TL 
quá 1 bao, 1 tút hoặc 1 hộp của 1 nhãn hiệu TL. Tỷ lệ điểm 
bán lẻ TL vi phạm quy định về KM TL ở cả ba tỉnh năm 
2018 là 1,7%. So với năm 2015, tỷ lệ điểm bán vi phạm 
quy định về quảng cáo, trưng bày và khuyến mại thuốc lá 
ở cả ba tỉnh đều có xu hướng giảm, với mức giảm lần lượt 
là 4,1%; 41,8% và 1,5%.
Nghiên cứu khuyến nghị tiếp tục đẩy mạnh, tăng 
cường thanh tra, giám sát việc thực thi các quy định cấm 
QC, KM TL tại các điểm bán lẻ. Công tác giám sát cần mở 
rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện xử lý nghiêm các 
trường hợp tái vi phạm. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức 
của các chủ cơ sở kinh doanh TL về Luật Phòng chống tác 
hại thuốc lá và các quy định cấm QC, KM TL thông qua 
truyền thông, phổ biến kiến thức cho chủ các điểm bán lẻ 
TL và cộng đồng. Ngoài ra, cần tiến hành nghiên cứu sâu, 
tìm hiểu loại hình bán lẻ TL nào vi phạm nhiều nhất để có 
hình thức xử lý phù hợp.

File đính kèm:

  • pdfthuc_trang_vi_pham_cac_quy_dinh_ve_quang_cao_khuyen_mai_thuo.pdf