Lý thuyết môn Toán lớp 2

Bài: BẢNG CHIA 2

YÊU CẦU HỌC SINH HỌC THUỘC BẢNG CHIA 2

Số bị chia Số chia Thương

2 x 4 = 8

8 : 4 = 2

8 : 2 = 4

2 : 2 = 1

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

Lý thuyết môn Toán lớp 2 trang 1

Trang 1

Lý thuyết môn Toán lớp 2 trang 2

Trang 2

Lý thuyết môn Toán lớp 2 trang 3

Trang 3

Lý thuyết môn Toán lớp 2 trang 4

Trang 4

Lý thuyết môn Toán lớp 2 trang 5

Trang 5

Lý thuyết môn Toán lớp 2 trang 6

Trang 6

Lý thuyết môn Toán lớp 2 trang 7

Trang 7

pdf 7 trang minhkhanh 03/01/2022 2900
Bạn đang xem tài liệu "Lý thuyết môn Toán lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Lý thuyết môn Toán lớp 2

Lý thuyết môn Toán lớp 2
- 1 - 
Họ và tên: ........................................................................ Lớp ................. 
BÀI TẬP TỪ NGÀY 30/03/2020 ĐẾN NGÀY 03/04/2020 
LÝ THUYẾT TOÁN LỚP 2 
I. Bài: PHÉP CHIA 
* Trong phép chia: 
 8 : 2 = 4 
* 
II. Bài: BẢNG CHIA 2 
YÊU CẦU HỌC SINH HỌC THUỘC BẢNG CHIA 2 
Số bị chia Số chia Thương 
2 x 4 = 8 
8 : 4 = 2 
8 : 2 = 4 
2 : 2 = 1 
4 : 2 = 2 
6 : 2 = 3 
8 : 2 = 4 
10 : 2 = 5 
12 : 2 = 6 
14 : 2 = 7 
16 : 2 = 8 
18 : 2 = 9 
20 : 2 = 10 
TH TAM BÌNH 
- 2 - 
Dạng toán 1: Có 6 quả táo xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả 
táo? 
 Bài giải 
 Số quả táo mỗi đĩa có là: 
 6 : 2 = 3 (quả táo) 
 Đáp số: 3 quả táo 
Dạng toán 2: Có 6 quả táo xếp đều vào các đĩa, mỗi đĩa có 2 quả táo. 
Hỏi có tất cả mấy cái đĩa? 
 Bài giải 
 Số cái đĩa có tất cả là: 
 6 : 2 = 3 (cái đĩa) 
 Đáp số: 3 cái đĩa 
III. Bài: MỘT PHẦN HAI ( ) 
A. Lý thuyết: 
- Hiểu được khái niệm và nhận biết được hình ảnh liên quan. 
- Đọc và viết: 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
Chia hình vuông thành hai phần bằng nhau 
Lấy một phần, được một phần hai hình vuông 
Một phần hai viết là 
Một phần hai còn gọi là một nữa 
1 
2 
- 3 - 
B. Dạng toán: XÁC ĐỊNH CỦA MỘT HÌNH. 
 Ví dụ: Em hãy tô số con mèo trong hình dưới đây: 
 * Bước 1: Đếm số lượng trong một hình. 
Trong hình trên có 4 con mèo. 
 * Bước 2: Tìm của 4 con mèo. Ta lấy 4 : 2 = 2. Vậy ta tô 2 con mèo. 
HỌC SINH LÀM CÁC BÀI TẬP SAU THEO MẪU TRÊN: 
Bài 1: Em hãy khoanh số xe mô tô trong hình dưới đây: 
Bài 2: Em hãy khoanh số xe bông hoa trong hình dưới đây: 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
- 4 - 
Bài 3: Em hãy tô màu số ngôi sao trong hình dưới đây: 
Bài 4: Em hãy tô màu số ô vuông trong hình dưới đây: 
1 
2 
1 
2 
- 5 - 
LUYỆN TẬP TOÁN TUẦN 22 
Bài 1: Tính nhẩm 
6 : 2 = ........................... 
2 : 2 = ........................... 
10 : 2 = ........................... 
18 : 2 = ........................... 
20 : 2 = ........................... 
8 : 2 = ........................... 
4 : 2 = ........................... 
12 : 2 = ........................... 
14 : 2 = ........................... 
16 : 2 = ........................... 
Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng 
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm số ô vuông 
của hình đó 
16 : 2 
8 : 2 
18 : 2 
9 
6 : 2 
10 : 2 
9 
9 
9 9 
1 
2 
A B C D 
- 6 - 
Bài 4: Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm số hình 
Bài 5: Tính nhẩm 
4 : 2 = ........... 
8 : 2 = ........... 
6 : 2 = .......... 
10 : 2 = .......... 
14 : 2 = ......... 
18 : 2 = ......... 
16 : 2 = ......... 
20 : 2 = ......... 
Bài 6: Tính nhẩm 
2 x 5 = .......... 
2 x 7 = .......... 
2 x 6 = ........... 
2 x 8 = ........... 
10 : 2 = ......... 
14 : 2 = ......... 
12 : 2 = ......... 
16 : 2 = ......... 
Bài 7: Có 10 quả cam xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả 
cam? 
Bài giải 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
1 
2 
 a) b) 
- 7 - 
Bài 8: Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái 
bánh? 
Bài giải 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
Bài 9: Có 12 cái bánh xếp đều vào các hộp, mỗi hộp có 2 cái bánh. 
Hỏi có tất cả mấy hộp bánh? 
Bài giải 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
Bài 10: Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm hình đó 
A B C D 
1 
2 

File đính kèm:

  • pdfly_thuyet_mon_toan_lop_2.pdf