Jack always tries his best to satisfy his customers

Chúng ta hãy quan sát câu sau. Các bạn hãy di chuột vào từng từ một để biết

thể loại từ của từ đó trong câu: (Các bạn cũng có thể kích chuột 2 lần vào 1 từ để

biết thêm chi tiết về từ đó)

Jack always tries his best to satisfy his customers.

Jack always tries his best to satisfy his customers trang 1

Trang 1

Jack always tries his best to satisfy his customers trang 2

Trang 2

Jack always tries his best to satisfy his customers trang 3

Trang 3

Jack always tries his best to satisfy his customers trang 4

Trang 4

Jack always tries his best to satisfy his customers trang 5

Trang 5

pdf 5 trang minhkhanh 30/12/2021 460
Bạn đang xem tài liệu "Jack always tries his best to satisfy his customers", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Jack always tries his best to satisfy his customers

Jack always tries his best to satisfy his customers
Jack always tries his best to satisfy his 
customers 
 *Jack always tries his best to satisfy his customers. 
Hình thức cấu trúc ngữ pháp “try one’s best + To Verb” – cố gắng hết mình làm 
việc gì. 
1. Chúng ta hãy quan sát câu sau. Các bạn hãy di chuột vào từng từ một để biết 
thể loại từ của từ đó trong câu: (Các bạn cũng có thể kích chuột 2 lần vào 1 từ để 
biết thêm chi tiết về từ đó) 
Jack always tries his best to satisfy his customers. 
 2. Các bạn hãy di chuột vào từng cụm từ một để biết chức năng của cụm trong 
câu: 
Jack always tries his best to satisfy his customers. 
3. Tại sao câu trên lại dịch như vậy? 
- Cấu trúc tương tự: “try one’s best + To Verb” = “make an effort + to Verb” = 
"attempt to Verb" – cố gắng hết mình làm việc gì. Trong đó “one’s best” – 
thường được viết là “Tính từ sở hữu (his, her, their, my, our, its, your) + best”. 
- “Always” – luôn luôn, lúc nào cũng, bao giờ cũng; là trạng từ chỉ tần suất 
thường đứng trước động từ thường và sau động từ “to be” trong câu khẳng định ở 
thì hiện tại đơn. Ví dụ: “She always goes to school on foot” – Cô ấy luôn luôn đi 
bộ tới trường. Và “He is always happy” – Anh ấy luôn luôn vui vẻ. 
- “tries” có động từ gốc là “try” – cố gắng. Câu trên được chia ở thì hiện tại đơn 
với cấu trúc “S + Ves/s”. Các chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít ta dùng động từ thêm “s” 
hoặc “es”. 
- Cách thêm “s”, “es” vào sau động từ ( với chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít ). 
+ Phần lớn động từ thêm “s”.Ví dụ read --> reads, sing --> sings. 
+ Những động từ kết thúc bằng “ss, s, ch, sh, x, z, o” thì khi chia ta thêm “es”. 
Ví dụ: watch---> watches, brush ---> brushes, fix ---> fixes, miss ---> misses, go --
-> goes 
+ Các trường hợp tận cùng là “y” – trước “y” là một phụ âm thì ta đổi “y” --> 
"i" rồi mới thêm “es”. Ví dụ : try ---> tries, study ---> studies. 
+ Các trường hợp tận cùng là “y” – trước “y” là một nguyên âm “a, i, e, o, u” 
thì ta chỉ việc thêm “s”. Ví dụ : play---> plays , say---> says, lay---> lays. 
-“Jack always tries his best to satisfy” – Jack là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít (nam) 
nên tính từ sở hữu tương ứng là “his” – của anh ấy, anh ta, ông ấy, được dùng 
trước danh từ “best” – điều tốt nhất, cái tốt nhất, người giỏi nhất. “tries his best to 
satisfy” – cố gắng làm hài lòng. “satisfy” – là động từ có nghĩa làm hài lòng, làm 
thỏa mãn ước muốn của người nào đó. “satisfy + someone/ something”. 
-“his customers” – Các khách hàng của anh ấy. “customers” – là hình thức số 
nhiều của “customer” – khách hàng. Danh từ này được chia số nhiều bằng cách 
thêm “s”. 
=> Dịch cả câu nghĩa: Jack lúc nào cũng cố gắng làm hài lòng khách hàng. 
4. Bài học liên quan: 
Nếu không hiểu rõ 1 trong các khái niệm trên - các bạn có thể click vào các links 
dưới đây để học thêm về nó. 
Danh từ (noun), Động từ (verb),Liên từ (Conjunction) ,Đại từ (Pronoun) ,Tính từ 
(adjective), Trạng từ ( Phó từ) ( adverb). 

File đính kèm:

  • pdfjack_always_tries_his_best_to_satisfy_his_customers.pdf