Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam

Thực hiện nghiên cứu bàn giấy (Desk Study) và nghiên cứu định tính cho thấy sinh viên y đa khoa và y học dự phòng đang được đào tạo 1 - 2 tiết về biến đổi khí hậu và sức khỏe. Việc đào tạo về biến đổi khí hậu là rất cần thiết, giúp bác sĩ đa khoa điều trị và tư vấn bệnh nhân, giúp bác sĩ y học dự phòng dự đoán xu hướng bệnh, lập kế hoạch truyền thông, ứng phó khẩn cấp với biến đổi khí hậu. Sinh viên mong muốn được lồng ghép về biến đổi khí hậu vào đào tạo trong năm 2 - 3 cho y đa khoa và năm 4 - 5 cho y học dự phòng. Với thời lượng 4 - 5 tiết và khuyến khích áp dụng các phương pháp thuyết trình, Báo cáo, thảo luận. Nên đào tạo những nội dung có tính ứng dụng như các vấn đề sức khỏe do biến đổi khí hậu, cách xử lý, lập kế hoạch truyền thông, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cần có nhiều nghiên cứu hơn nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo về biến đổi khí hậu cho sinh viên y khoa, đề xuất chương trình đào tạo thích hợp cho sinh viên y khoa và giảng viên

Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam trang 1

Trang 1

Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam trang 2

Trang 2

Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam trang 3

Trang 3

Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam trang 4

Trang 4

Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam trang 5

Trang 5

Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam trang 6

Trang 6

Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam trang 7

Trang 7

Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam trang 8

Trang 8

Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam trang 9

Trang 9

pdf 9 trang minhkhanh 4260
Bạn đang xem tài liệu "Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam

Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các trường đại học y khoa tại Việt Nam
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC
133TCNCYH 142 (6) - 2021
NHU CẦU ĐÀO TẠO VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ SỨC KHỎE Ở 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TẠI VIỆT NAM 
Trần Như Thảo1, Lê Huỳnh Thị Cẩm Hồng1, Lô Thị Ngọc Nữ1, Lê Thị Diễm Trinh1, 
Đỗ Thị Hoài Thương1, Nguyễn Quang Bảo1, Phùng Trí Dũng2 và Trần Ngọc Đăng1, 
1Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2Đại học Griffith, Úc 
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, Giảng dạy, Nghiên cứu tại bàn, Nghiên cứu định tính, Việt Nam, Sinh viên 
y khoa.
Thực hiện nghiên cứu bàn giấy (Desk Study) và nghiên cứu định tính cho thấy sinh viên y đa khoa và y 
học dự phòng đang được đào tạo 1 - 2 tiết về biến đổi khí hậu và sức khỏe. Việc đào tạo về biến đổi khí hậu là 
rất cần thiết, giúp bác sĩ đa khoa điều trị và tư vấn bệnh nhân, giúp bác sĩ y học dự phòng dự đoán xu hướng 
bệnh, lập kế hoạch truyền thông, ứng phó khẩn cấp với biến đổi khí hậu. Sinh viên mong muốn được lồng 
ghép về biến đổi khí hậu vào đào tạo trong năm 2 - 3 cho y đa khoa và năm 4 - 5 cho y học dự phòng. Với 
thời lượng 4 - 5 tiết và khuyến khích áp dụng các phương pháp thuyết trình, báo cáo, thảo luận. Nên đào tạo 
những nội dung có tính ứng dụng như các vấn đề sức khỏe do biến đổi khí hậu, cách xử lý, lập kế hoạch truyền 
thông, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cần có nhiều nghiên cứu hơn nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo về biến 
đổi khí hậu cho sinh viên y khoa, đề xuất chương trình đào tạo thích hợp cho sinh viên y khoa và giảng viên.
Tác giả liên hệ: Trần Ngọc Đăng
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Email: ngocdangytcc@gmail.com
Ngày nhận: 19/05/2021
Ngày được chấp nhận: 18/06/2021
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Biến đổi khí hậu là sự thay đổi về nhiệt độ, 
độ ẩm, lượng mưa theo tháng, theo mùa hoặc 
theo năm. Biến đổi khí hậu làm tăng các bệnh 
do thời tiết cực đoan, bệnh truyền nhiễm do 
vector, bệnh đường tiêu hóa, sự tái sinh của 
các loài vi khuẩn cổ đại.1, 2 Những người mắc 
các bệnh mãn tính dễ bị tổn thương hơn trong 
các đợt nắng nóng nên nhu cầu chăm sóc y tế 
cũng tăng lên.2 Tại Việt Nam, các nghiên cứu về 
biến đổi khí hậu chủ yếu là đánh giá tác động 
và đánh giá kiến thức. Tính đến thời điểm hiện 
tại, chưa có nghiên cứu đánh giá tổng quan 
chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu, tìm 
hiểu hiệu quả đào tạo cũng như nhu cầu đào 
tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe của sinh 
viên y khoa toàn quốc.
Nhân viên y tế là người trực tiếp chăm sóc, 
điều trị các vấn đề sức khỏe, dự phòng các tác 
động sức khoẻ, tuyên truyền giúp người dân 
tăng cường khả năng ứng phó, giảm nhẹ và 
thích nghi với biến đổi khí hậu. Do đó việc đào 
tạo các kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý 
các vấn đề sức khỏe do biến đổi khí hậu cho 
sinh viên y khoa – những nhân viên y tế tương 
lai là rất cần thiết.3-6 Hiện nay, nhiều nước phát 
triển đã đào tạo biến đổi khí hậu và sức khỏe 
cho sinh viên y khoa. Việt Nam đang xây dựng 
tài liệu đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế từ 
trung ương đến địa phương nhưng chưa có 
hướng dẫn cụ thể trong đào tạo về biến đổi khí 
hậu và sức khỏe cho sinh viên y khoa.7
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu 
khảo sát thăm dò về việc đào tạo biến đổi khí 
hậu và nhu cầu được đào tạo về biến đổi khí 
hậu của sinh viên y khoa và y học dự phòng tại 
các trường đại học y khoa tại Việt Nam. Nghiên 
cứu sẽ đánh giá tổng quan và hiệu quả của 
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC
134 TCNCYH 142 (6) - 2021
chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu cho 
sinh viên y khoa. Tổng hợp ý kiến cho việc đào 
tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe phù hợp 
với nhu cầu của sinh viên, khả năng đáp ứng 
của giảng viên và sự ủng hộ của chính sách. 
Nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho 
các nghiên cứu sau này trong lĩnh vực giáo dục 
về biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu cũng là 
bằng chứng khoa học để các trường đại học y 
khoa có kế hoạch giáo dục, đào tạo về biến đổi 
khí hậu và sức khỏe thích hợp.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng
Nghiên cứu tại bàn (desk study) được thực 
hiện dựa trên những số liệu thứ cấp thu thập 
được bao gồm: Kế hoạch đào tạo, chương trình 
giảng dạy và mục tiêu giảng dạy từng môn học 
của bộ môn sức khỏe môi trường cho sinh viên 
y đa khoa và y học dự phòng từ năm 1 đến năm 
6 trong năm học 2018 – 2019 của 11 trường đại 
học y khoa tại Việt Nam. Các trường đại học y 
khoa được lựa chọn đảm bảo đại diện cho các 
vùng sinh thái của Việt Nam, danh sách cụ thể 
của 11 trường bao gồm: Đại học Y Dược Hải 
Phòng, Khoa Y Dược – Đại học Tây Nguyên, 
Đại Học Y Dược Huế, Đại học Y Dược Thành 
phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Cần Thơ, 
Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, 
Khoa Y – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa 
Y – Trường Đại học Tân Tạo, Khoa Y – Trường 
Đại học Nguyễn Tất Thành; Khoa Y Dược – 
Trường Đại học Trà Vinh, Khoa Y – Trường Đại 
học Võ Trường Toản. 
Nghiên cứu định tính được thực hiện tại Đại 
học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại 
Học Y Dược Huế, Khoa Y Dược – Đại học Tây 
Nguyên, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí 
Minh và Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng 
đích là 14 sinh viên y đa khoa và 22 sinh viên 
y học dự phòng, trong đó có 20 sinh viên năm 
5 và 16 sinh viên năm 6. Có 18 sinh viên được 
mời tham gia phỏng vấn sâu và 18 sinh viên 
được mời tham gia thảo luận nhóm, mỗi nhóm 
gồm sinh viên y đa khoa và y học dự phòng. Đối 
tượng liên quan gồm 08 giảng viên có giảng 
dạy về sức khỏe môi trường ở các Trường Đại 
học Y khoa được chọn và 01 cán bộ làm chính 
sách về biến đổi khí hậu. 
2. Phương pháp
Nghiên cứu tại bàn (Desk Study) kết hợp với 
nghiên cứu định tính.
Chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu 
được tổng hợp vào bảng kiểm bởi 02 điều tra 
viên độc lập, sau đó thống nhất kết quả vào 
bảng kiểm cuối cùng. Nghiên cứu thử đã được 
thực hiện để chỉnh sửa bảng kiểm mạch lạc và 
phù hợp hơn với điều kiện đào tạo về biến đổi 
khí hậu tại Việt Nam. Dữ liệu được phân tích 
bằng phần mềm STATA với những thống kê 
mô tả tổng quan nội dung lý thuyết và kỹ năng 
được đào tạo ... quản lý chưa cao, chưa có các chính sách, quy 
định rõ ràng trong việc đào tạo biến đổi khí hậu và sức khỏe. Hiện tại, sinh viên y khoa chủ yếu về điều 
trị, thời gian học dày đặc, nặng nề, thời lượng học môn về sức khỏe môi trường còn hạn chế và chưa 
có tài liệu chuẩn về biến đổi khí hậu tác động đến sức khỏe. 
“ Hầu như trong các trường đại học thì chưa có những cái bài nào về giảng dạy về biến đổi 
khí hậu  Thứ hai tôi nghĩ là tại vì cái cách giáo dục trong hệ thống y tế của mình là thiên về điều trị 
và khám chữa bệnh nhiều hơn và những người người ta đi học người ta cũng chủ yếu quan tâm đến 
công tác khám chữa bệnh ” 
(Phỏng vấn sâu, cán bộ chính sách) 
“ Khi đưa ra chương trình giảng dạy ấy thì bên các cơ quan y quản lý họ cũng quan tâm đến 
điều trị mà trong chương trình của trường cũng có đề cập, quan tâm đến kĩ năng trong lâm sàng 
nhiều hơn so với bên y học dự phòng ” 
(Phỏng vấn sâu, giảng viên nữ) 
“Cái rào cản lớn nhất bây giờ chính là thời gian  bây giờ rất nhiều môn học không liên quan 
đến chuyên môn lắm, nhưng mà chúng ta lại tăng lên.” 
(Phỏng vấn sâu, giảng viên nam) 
“Tụi em học thật sự rất nhiều, lâm sàng, đi bệnh viện rồi nội – ngoại – sản – nhi ” 
(Thảo luận nhóm, sinh viên y đa khoa, năm 5) 
IV. BÀN LUẬN 
hơn và những người người ta đi học người ta 
cũng chủ yếu quan tâm đến công tác khám 
chữa bệnh ”
(Phỏng vấn sâu, cán bộ chính sách)
“ Khi đưa ra chương trình giảng dạy ấy thì 
bên các cơ quan y quản lý họ cũng quan tâm 
đến điều trị mà trong chương trình của trường 
cũng có đề cập, quan tâm đến kĩ năng trong 
lâm sàng nhiều hơn so với bên y học dự phòng 
”
(Phỏng vấn sâu, giảng viên nữ)
“Cái rào cản lớn nhất bây giờ chính là thời 
gian  bây giờ rất nhiều môn học không liên 
quan đến chuyên môn lắm, nhưng mà chúng ta 
lại tăng lên.”
(Phỏng vấn sâu, giảng viên nam)
“Tụi em học thật sự rất nhiều, lâm sàng, đi 
bệnh viện rồi nội – ngoại – sản – nhi ” 
(Thảo luận nhóm, sinh viên y đa khoa, năm 5)
IV. BÀN LUẬN
Hiện nay sinh viên y khoa tại các trường đại 
học y khoa tại Việt Nam đã được đào tạo về 
biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc tập trung vào 
giảng dạy điều trị cho sinh viên cũng như chưa 
có hướng dẫn đào tạo tại các trường đại học 
là một rào cản. Do đó sinh viên y đa khoa chỉ 
được học 1 tiết về biến đổi khí hậu và 2 tiết đối 
với sinh viên y học dự phòng. Ngoài ra sinh viên 
chỉ được học lý thuyết và thực hành vẫn còn bị 
hạn chế nên sinh viên chưa thật sự sẵn sàng 
ứng phó với các vấn đề sức khỏe ngày càng 
phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu.
Theo kết quả nghiên cứu, việc đào tạo về 
biến đổi khí hậu sẽ giúp ích cho các bác sĩ 
tương lai trong công tác điều trị, tư vấn và công 
tác trong dự phòng, giảm nhẹ tác động của biến 
đổi khí hậu đến các vấn đề sức khỏe. Một số 
nghiên cứu ở Úc cũng cho thấy bệnh nhân và 
cộng đồng luôn tin tưởng bác sĩ và nhân viên 
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC
138 TCNCYH 142 (6) - 2021
y tế hơn, nên nhân viên y tế cần có kiến thức 
chuẩn và kỹ năng lập kế hoạch, truyền thông, 
xử lý các vấn đề sức khỏe do biến đổi khí hậu.8, 
9 Do đó việc đào tạo về biến đổi khí hậu cho 
sinh viên y học dự phòng là rất cần thiết. Đồng 
thời các đối tượng đánh giá cần thiết cho sinh 
viên y đa khoa. Các nghiên cứu khác trên thế 
giới cũng cho rằng việc giáo dục y khoa bậc đại 
học, đào tạo liên tục cho nhân viên y tế là rất 
cần thiết.4-6, 10-12
Tính đến thời điểm hiện tại, sinh viên y khoa 
chủ yếu tiếp cận các nguồn thông tin về biến 
đổi khí hậu qua báo, đài, truyền hình, mạng 
trực tuyến và các phương tiện truyền thông 
đại chúng.13 Do đó hầu hết sinh viên y khoa và 
giảng viên tham gia phỏng vấn đều có mong 
muốn được đào tạo hoặc có những buổi hội 
thảo, tập huấn về biến đổi khí hậu tác động 
đến sức khỏe. Nghiên cứu này đã khắc phục 
được những hạn chế của các nghiên cứu định 
lượng trước đây khi giải thích được sinh viên 
mong muốn áp dụng những kiến thức biến đổi 
khí hậu vào thực tế để bảo vệ môi trường và 
sức khỏe. Việc có kiến thức giúp sinh viên chủ 
động phòng ngừa các vấn đề sức khỏe liên 
quan đến biến đổi khí hậu cho bản thân, gia 
đình và cộng đồng. Ngoài ra, các giảng viên 
sức khỏe môi trường, giảng viên lâm sàng về 
các bệnh lý tim mạch, bệnh lý hô hấp, bệnh 
truyền nhiễm,  cũng cần được cập nhật thêm 
kiến thức về biến đổi khí hậu để có thể truyền 
tải những kiến thức mới và có tính ứng dụng 
cao cho sinh viên y khoa. 
Nghiên cứu ghi nhận một số đề xuất nội dung 
đào tạo về biến đổi khí hậu cho sinh viên y khoa 
gồm: Các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên 
sức khỏe con người; Cách tiếp cận, phân tích 
và giải quyết vấn đề; Dịch tễ học về bệnh, cơ 
chế gây bệnh do biến đổi khí hậu để dự đoán 
xu hướng bệnh, dự phòng, chuẩn bị về y tế và 
điều trị thích hợp. Sinh viên y khoa cũng cần 
biết những công tác y tế liên quan đến việc ứng 
phó, giảm nhẹ vấn đề sức khỏe do biến đổi khí 
hậu; Những chính sách của Đảng, Nhà Nước 
và ngành y tế về ứng phó với biến đổi khí hậu; 
Công tác lập kế hoạch ứng phó với biến đổi 
khí hậu, truyền thông – giáo dục sức khỏe. Bên 
cạnh những kiến thức lý thuyết về biến đổi khí 
hậu sinh viên cũng muốn được học cách xử lý 
cấp cứu các tác động sức khỏe. Nhiều nghiên 
cứu về giảng dạy biến đổi khí hậu cho sinh viên 
y khoa trên thế giới cũng gợi ý đào tạo những 
nội dung tương tự cho sinh viên y khoa.4-6, 14, 15 
Nghiên cứu ở Úc chỉ ra rằng bác sĩ đa khoa cần 
có kiến thức chuyên môn lâm sàng và cận lâm 
sàng về các bệnh liên quan đến biến đổi khí 
hậu. Bác sĩ y học dự phòng cần có kiến thức 
và kỹ năng nâng cao sức khỏe cho người dân, 
lập kế hoạch ứng phó và giúp người dân thích 
ứng với biến đổi khí hậu.4, 5 Theo các nghiên 
cứu tại Việt Nam, các cán bộ y tế cũng đề xuất 
được đào tạo hoặc tập huấn những nội dung 
tương tự. Tuy nhiên cán bộ y tế làm công tác 
dự phòng cần được đào tạo thêm các nội dung 
như “ứng dụng dịch tễ học trong biến đổi khí 
hậu và sức khỏe con người” và “sử dụng GIS 
và các công cụ bản đồ để đánh giá tác động 
biến đổi khí hậu tới sức khỏe con người” để 
ứng dụng trong quá trình thực hiện các công 
tác chuyên môn.
Với những phương pháp giảng dạy tích 
cực như thảo luận nhóm, thuyết trình, tham 
quan thực tế, tìm hiểu mô hình bệnh tật thay 
đổi do biến đổi khí hậu được hầu hết sinh viên 
và giảng viên mong muốn tổ chức giảng dạy. 
Nhiều nghiên cứu định lượng tại Việt Nam 
cũng cho kết quả tương tự, các cán bộ y tế 
dự phòng mong muốn được đào tạo bằng các 
phương pháp tích cực như thảo luận nhóm, 
bài tập tình huống, truyền thông tương tác: 
đoạn phim ngắn, phim ảnh và lồng ghép tham 
quan mô hình của khi được hỏi về phương 
pháp dạy và học trong các đợt tập huấn về 
biến đổi khí hậu.16 
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC
139TCNCYH 142 (6) - 2021
Trước tình hình biến đổi khí hậu tác động 
đến sức khỏe cộng đồng ngày càng nghiêm 
trọng. Nhân viên y tế là những người trực tiếp 
chăm sóc, xử lý, cấp cứu, dự phòng các vấn 
đề sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu. Do 
đó các đối tượng được phỏng vấn cho rằng tất 
cả sinh viên các khối ngành sức khỏe đều nên 
được đào tạo về biến đổi khí hậu. Kết quả cũng 
phù hợp với quan điểm của UNESCO, giáo dục 
phải chuẩn bị cho tất cả sinh viên, các bộ phận 
xã hội và trang bị cho mọi người nền tảng kiến 
thức và năng lực để ứng phó với biến đổi khí 
hậu.17 Kết quả phỏng vấn Gabriela Weigel sinh 
viên trường y khoa California San Francisco 
“Vai trò của bác sĩ là hiểu biết sự thay đổi khí 
hậu ảnh hưởng đến bệnh nhân, bác sĩ nên tư 
vấn cho bệnh nhân các biện pháp phòng ngừa 
và giảm thiểu những rủi ro này”.15
Hiện nay áp lực học tập đối với sinh viên y 
khoa là rất lớn, bên cạnh vấn đề biến đổi khí 
hậu thì những vấn đề khác cũng có tác động 
đến sức khỏe và cũng cần được đào tạo. Do đó 
biến đổi khí hậu được đề xuất lồng ghép đào 
tạo trong quá trình học của sinh viên. Kết quả 
này cũng phù hợp khi Desk Study cho kết quả 
các trường đại học y khoa tại Việt Nam chưa 
có môn riêng về biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó 
rào cản trong hệ thống giáo dục y khoa chủ yếu 
chuyên sâu về mảng điều trị và người đi học 
cũng muốn được học khám chữa bệnh nhiều 
hơn. Điều này chỉ đúng với đối tượng bác sĩ y 
đa khoa vì các sinh viên y học dự phòng mong 
muốn được giảm bớt các kiến thức về lâm sàng 
để học thêm nhiều kiến thức về dự phòng và 
các kỹ năng truyền thông cộng đồng. Ngoài ra 
Việt Nam chưa có các chính sách, quy định, và 
tài liệu chuẩn về biến đổi khí hậu tác động đến 
sức khỏe giảng dạy cho sinh viên y khoa.7
V. KẾT LUẬN
Hiện tại sinh viên y khoa đã được đào tạo 
về biến đổi khí hậu, tuy nhiên chưa đạt nhiều 
hiệu quả. Do đó việc đào tạo về biến đổi khí 
hậu cho sinh viên y khoa và tổ chức các buổi 
hội thảo, tập huấn về biến đổi khí hậu cho giảng 
viên là rất cần thiết. Cần có nhiều nghiên cứu 
đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo hiện tại 
và tìm hiểu nhu đào tạo về biến đổi khí hậu để 
có những bằng chứng xây dựng chương trình 
cụ thể cho sinh viên y khoa.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Dung P, Cordia C, Shannon R, Huong 
NLT, Cuong DM, Cunrui H. Heatwave and 
risk of hospitalization: A multi-province 
study in Vietnam. Environmental Pollution. 
2017;220:597-607.
2. Li M, Gu S, Bi P, Yang J, Liu Q. Heat waves 
and morbidity: current knowledge and further 
direction-a comprehensive literature review. 
International journal of environmental research 
and public health. 2015;12(5):5256-83.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chương 
trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với Biến đổi 
khí hậu (Triển khai thực hiện Nghị quyết số 
60/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 
của Chính phủ). Hà Nội 2008. 65 p.
4. Bell E. Climate change: is Australian rural 
and remote medical education and training ready 
for the age of consequences. 10th National 
Rural Health Conference. 2009:pp1-11.
5. Bell EJ. Climate change: what competencies 
and which medical education and training 
approaches? BMC Med Educ. 2010;10:31.
6. Maxwell J, Blashki G. Teaching About 
Climate Change in Medical Education: An 
Opportunity. Journal of public health research. 
2016;5(673):14-20.
7. Bộ Y tế. Biến đổi khí hậu và sức khỏe 
tại Việt Nam: Thực trạng và chính sách. Thành 
phố Hồ Chí Minh; 2019. Report No.: 7 Báo cáo 
Hội thảo và Tập huấn về biến đổi khí hậu, ô 
nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe.
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC
140 TCNCYH 142 (6) - 2021
8. Madden DL, McLean M, Horton GL. 
Preparing medical graduates for the health 
effects of climate change: an Australasian 
collaboration. Med J Aust. 2018;208(7):291-2.
9. Kreslake JM, Sarfaty M, Roser-Renouf C, 
Leiserowitz AA, Maibach EW. The Critical Roles 
of Health Professionals in Climate Change 
Prevention and Preparedness. Am J Public 
Health. 2018;108(S2):S68-S9.
10. Bộ Y tế. Kế hoạch hành động ứng phó 
với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 
2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Ban 
hành kèm theo quyết định 7562/QĐ-BYT ngày 
24/12/2018 của Bộ trường Bộ Y tế). Hà Nội 
2018. 15 p.
11. Sarfaty M, Mitchell M, Bloodhart B, 
Maibach EW. A survey of African American 
physicians on the health effects of climate 
change. Int J Environ Res Public Health. 
2014;11(12):12473-85.
12. Nigatu AS, Asamoah BO, Kloos H. 
Knowledge and perceptions about the health 
impact of climate change among health 
sciences students in Ethiopia: a cross-sectional 
study. BMC Public Health. 2014;14:587.
13. Mai Thị Cẩm Vân, Trần Ngọc Đăng, 
Phan Trọng Lân. Nhận thức và khả năng đáp 
ứng với tác động của biến đổi khí hậu đến sức 
khỏe của người dân xã Duy Tân, huyện Duy 
Xuyên, tỉnh Quảng Nam, năm 2017. Tạp chí Y 
Học TP Hồ Chí Minh. 2018;22(1):203 - 10.
14. Walpole SC, Vyas A, Maxwell J, Canny 
BJ, Woollard R, Wellbery C, et al. Building 
an environmentally accountable medical 
curriculum through international collaboration. 
Med Teach. 2017;39(10):1040-50.
15. Fleischer D. UCSF Medical School 
Inquiry Course Explores Link Between Climate 
Change and Health University of California 
San Francisco2017 [Available from: https://
sustainability.ucsf.edu/1.659.
16. Nguyễn Huy Nga, Lê Thị Thanh Xuân, Tô 
Thi Liên. Báo cáo Đánh giá nhu cầu đào tạo về 
biến đổi khí hậu và sức khỏe. Hà Nội 2018. 28 p.
17. Paas L. Action for Climate Empowerment: 
Guidelines for accelerating solutions through 
education, training and public awareness: 
UNESCO Publishing; 2016.
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC
141TCNCYH 142 (6) - 2021
Summary
EDUCATION NEEDS ON CLIMATE CHANGE AND HEALTH OF 
STUDENTS AT MEDICAL UNIVERSITIES IN VIETNAM
Desk research method and qualitative research were carried out to evaluate the education needs 
on climate change and its impact on health of medical students in Vietnam. The result indicated that 
students in general medicine and preventive medicine are receiving 1-2 lessons in climate change 
and health. Training on climate change was essential for general practitioners to treat and advise 
patients, for preventive medicine doctors to predict disease trends, plan communication, and respond 
to emergencies due to climate change impacts. Students wished to integrate climate change topic 
into their training program during the 2nd and 3rd year for general medicine and 4th and 5th year for 
preventive medicine. The expected duration of training was 4–5 periods and the expected methods 
of delivering the training was active participating, including presentation, report and discussion 
sessions. It was advisable to train applicable topics such as health issues due to climate change, how 
to handle, plan communication, and respond to climate change. Future quantitative study is needed 
to evaluate the effectiveness of climate change training for medical students, and to recommend 
appropriate training programs for medical students and faculty. 
Keywords: Climate change, Teaching, Desk Study, Qualitative Study, Vietnam, Medical students.

File đính kèm:

  • pdfnhu_cau_dao_tao_ve_bien_doi_khi_hau_va_suc_khoe_o_cac_truong.pdf