Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tiểu học - Dành cho Giáo viên Tiếng Anh - Năm học 2018-2019

A. PHẦN CHUNG

Câu 1. Theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, nếu một giáo viên được xếp loại cả ba lĩnh vực là loại “Tốt”, vậy xếp loại chung Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên này là:

A. Xuất sắc B. Tốt

C. Khá D. Trung bình

Câu 2. Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 quy định Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là:

A. 35 tuần. B. 42 tuần. C. 37 tuần. D. 40 tuần

 

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tiểu học - Dành cho Giáo viên Tiếng Anh - Năm học 2018-2019 trang 1

Trang 1

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tiểu học - Dành cho Giáo viên Tiếng Anh - Năm học 2018-2019 trang 2

Trang 2

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tiểu học - Dành cho Giáo viên Tiếng Anh - Năm học 2018-2019 trang 3

Trang 3

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tiểu học - Dành cho Giáo viên Tiếng Anh - Năm học 2018-2019 trang 4

Trang 4

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tiểu học - Dành cho Giáo viên Tiếng Anh - Năm học 2018-2019 trang 5

Trang 5

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tiểu học - Dành cho Giáo viên Tiếng Anh - Năm học 2018-2019 trang 6

Trang 6

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tiểu học - Dành cho Giáo viên Tiếng Anh - Năm học 2018-2019 trang 7

Trang 7

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tiểu học - Dành cho Giáo viên Tiếng Anh - Năm học 2018-2019 trang 8

Trang 8

doc 8 trang viethung 06/01/2022 2980
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tiểu học - Dành cho Giáo viên Tiếng Anh - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tiểu học - Dành cho Giáo viên Tiếng Anh - Năm học 2018-2019

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Tiểu học - Dành cho Giáo viên Tiếng Anh - Năm học 2018-2019
TRƯỜNG TH XUÂN QUANG
ĐỀ CHÍNH THỨC
Họ và tên:....
Điểm chung toàn bài
HỘI THI
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
Dành cho Giáo viên Tiếng Anh
Thời gian làm bài 120 phút
(Giáo viên làm bài trực tiếp vào giấy thi)
A. PHẦN CHUNG
Câu 1. Theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, nếu một giáo viên được xếp loại cả ba lĩnh vực là loại “Tốt”, vậy xếp loại chung Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên này là:
A. Xuất sắc                                               	B. Tốt
C. Khá                                              	D. Trung bình
Câu 2. Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 quy định Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là:
A. 35 tuần.	B. 42 tuần.	C. 37 tuần.  	D. 40 tuần
Câu 3. Phương pháp dạy học theo định hướng mới là:
A. Ngoài việc dạy kiến thức và kĩ năng cho học sinh còn dạy các em phương pháp tự học qua các hoạt động học tập.
B. Sự kết hợp giữa các phương pháp truyền thống có những yếu tố tích cực với các phương pháp dạy học tập trung vào việc tổ chức tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh.
C. Đi đôi với việc đổi mới đánh giá học sinh.
D. Tất cả ý trên đều đúng.
Câu 4. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Đánh giá định kỳ về học tập theo mấy mức, đó là các mức nào?
A. 02 mức: Đạt (Đ), Chưa Đạt (C).	
B. 02 mức: Hoàn thành (H), Chưa hoàn thành (C).
C. 03 mức: Tốt (T), Đạt (Đ), Cần cố gắng (C).
D. 03 mức: Hoàn thành tốt (T), Hoàn thành (H), chưa hoàn thành (C).
Câu 5. Hoạt động giáo dục trong trường tiểu học bao gồm:
A. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp.
B. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
C. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
D. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp, ngoài giờ lên lớp và giáo dục kỹ năng sống.
Câu 6. Theo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT Tuyên Quang có mấy nhóm nhiệm vụ trọng tâm?
	A. 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm	B. 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
C. 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm	D. 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Câu 7. Năm 2018, xã XUÂN QUANG đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ mấy?
A. Mức độ 1        	B. Mức độ 2            	C. Mức độ 3        	D. Mức độ 4  
Câu 8. Bản chất, đặc trưng của phương pháp "Bàn tay nặn bột" là gì ?
A. Có khả năng tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá; yêu và say mê khoa học của học sinh.
B. Ngoài việc hình thành kiến thức còn hình thành năng lực nghiên cứu khoa học;
C. Rèn kỹ năng diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói, viết;
D. Tất cả các ý trên
Câu 9. Theo qui định tại Điều lệ trường Tiểu học giáo viên có bao nhiêu nhiệm vụ, quyền và hành vi không được làm?
	A. 6 nhiệm vụ, 5 quyền, 6 hành vi không được làm.
	B. 5 nhiệm vụ, 6 quyền, 5 hành vi không được làm.
	C. 6 nhiệm vụ, 6 quyền, 5 hành vi không được làm.
	D. 5 nhiệm vụ, 6 quyền, 6 hành vi không được làm.
Câu 10. Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học của trường tiểu học đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1(quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GD-ĐT) có ít nhất là:
A. 80% B. 85% C. 90% D. 95%
Câu 11. Tiêu chí “Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới” thuộc lĩnh vực nào của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ?
A. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. 	B. Kiến thức.
C. Kĩ năng sư phạm. 	D. Cả ý B và C. 
Câu 12. Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về "Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo" là:
A. Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.
B. Tham gia đóng góp xây dựng các hoạt động của xã hội.
C. Có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp.
D. Cả ý B và C.
Câu 13. Theo quy định hiện hành, trong mỗi năm học giáo viên tiểu học phải tham gia bồi dưỡng thường xuyên bao nhiêu tiết?
A. 60 tiết.	 B. 100 tiết.	 C. 90 tiết.	 D. 120 tiết.
Câu 14. Yếu tố quyết định sự thành công khi sử dụng phương pháp trò chơi trong tiết dạy là:
A. Giáo viên phải giải thích rõ mục đích của trò chơi.
B. Học sinh phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng luật chơi, trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện.
C. Sau khi chơi, GV cần tổng kết lại cho HS thấy được các em đã học được những gì qua trò chơi.
D. Cả 3 câu trên đều đúng.
B. PHẦN KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG ANH
I. Choose the best answers. 
Câu 1. Tom can wait for somebody for a long time without complaining. He is very ..
	A. polite B. patient C. impatient D. impolite
Câu 2. The boy ..on the beach asked me if I liked his kite.
 A. lie	B.lay	 	C. laid	D. lying
Câu 3. And I’d like a ...of cigarettes, too.
 A. box	 	B. packet	C. jar	 	D. case
Câu 4. It was .. hot day that we decided to leave work early.
 A. such 	B. so 	C. so a 	 	D. such a
Câu 5. We.in our present house for 5 years.
 A. have lived 	B. live C. are living 	D. lived.
Câu 6. We got our car .yesterday.
 A. wash 	B. washed C. to wash 	D. washing
Câu 7. It took me a long time to get used glasses.
 A. to wear 	B. to wearing 	C. wear 	D. wore.
Câu 8. Lan saw her old friend while she .......................... the streets.
 A. crossed 	B. is crossing	C. crosses	 	D. was crossing
Câu 9. Jack is. His jokes often make his friends laugh a lot.
 A. generous	 	B. humorous C.easy-going 	D. unusual
Câu 10. I’m sorry. I’m notto help you lift the table.
 A. enough strong B. too strong C. strong enough D. enough strength.
Câu 11. He doesn't get up early on Sundays. He gets up .
 A. late	 	B. lately	 	C. slowly	 	D. hardly
Câu 12. Hurry! The train  I don't want to miss it.
 A. comes	 	B. is coming	 	C. came	 D. has come
Câu 13.When I was a boy, we had no..in the village.
 A. electric	 B. electrical C. electricity 	 D. electrify
Câu 14. The number of the carsrisen.
 A. is	 B. are	 	C.have	 D.has
Câu 15. There is  food left but not enough for everyone.
 A. little	 	B. a little	 	C. few	D. a few
II. Read the passage and choose the best answer A, B, C or D 
Mr and Mrs Gray live in a big city, and they (1).a son. His name is Peter, and he doesn’t like(2).. One day Mrs Gray said(3).her husband, “Living in the city all the time isn’t good(4).Peter. “So last summer they found a small house in the country and took Peter(5).for a vacation.
	When they arrived(6). the house, Mrs Gray said to Peter,”We are going to stay(7). for two weeks.”
	The boy ran (8).the house and looked in all the rooms, and he ran back to (9).mother and said to her, “ I haven’t found the bathtub, Mom. Where is it?”
	“ This is a(10).small house, Peter,” his mother said. “ This is going to be a very nice vacation.”
1.
A.have
B.had
C.are having
D.has
2.
A.washing
B.washed
C.to wash
D.being washed
3.
A.for
B.with
C.about
D.to
4.
A.to
B.with
C.for 
D.at
5.
A.here
B.there
C.house
D.countryside
6.
A.at
B.in
C.to 
D.around
7.
A.there
B.this house
C.here
D.this place
8.
A.into
B.to
C.at
D.from
9.
A.him
B.his
C.it
D.its
10.
A.every
B.very
C.so
D.too
III. With the roles, positions and tasks assigned, what will you do to improve the quality of students in your class (the assigned division)?
IV. Solve the following situation: Suppose that during the class time of a lesson, students ask you a problem related to the lesson but without looking at the appropriate answer. How do you handle that situation?
- The end-
(This test has 06 pages, the examination officer does not explain anything further)
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN QUANG
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA NĂNG LỰC MÔN TIẾNG ANH
A. PHẦN CHUNG: 2.8 điểm (Mỗi ý đúng được 0.2 điểm)
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
A
B
D
D
C
C
C
D
A
B
C
A
D
D
B. PHẦN TIẾNG ANH:
I. Choose the best answers: 3 điểm (Mỗi câu đúng 0.2 điểm)
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
A
D
B
D
A
B
B
D
B
D
A
B
C
D
B
II. Read the passage and choose the best answer A, B, C or D. (2 điểm). (Mỗi ý đúng 0.2 điểm)
Vị trí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
A
C
D
C
B
A
C
A
B
B
III. With the roles, positions and tasks assigned, what will you do to improve the quality of students in your class (the assigned division)? (1.2 điểm)
(Với vai trò, vị trí và nhiệm vụ được giao, bạn sẽ làm gì để cải thiện chất lượng sinh viên trong lớp (bộ phận được phân công)?
Gợi ý (T.việt):
- Đổi mới PPDH qua soạn bài, dạy trên lớp (trong lớp, ngoài lớp học). Áp dụng các thành tố tích cực vào dạy học lấy học sinh làm trung tâm. (0.2 điểm)
- Tổ chức hiệu qua câu lạc bộ T.Anh. (0.2 điểm)
- Thường xuyên khảo sát chất lượng học sinh để điều chỉnh PPDH. (0.2 điểm)
- Phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và các lực lượng xã hội khác. (0.2 điểm)
- Bồi dưỡng kiến thức và PPDH qua mạng, bạn bè đồng nghiệp. (0.2 điểm)
- Ứng dụng CNTT vào dạy học. (0.2 điểm)
T.anh:
	- Innovating teaching methods through writing lessons, teaching in class (in class, outside of class). Apply positive elements to student-centered teaching.
	- Organize brand through music club.
	- Regularly survey student quality to adjust teaching methods.
	- Coordinate education between families, schools and other social forces.
	- Fostering knowledge and teaching methods through the network, friends and colleagues.
	- Applying IT to teaching.
IV. Giải quyết tình huống sau: (1 điểm)
	Giả sử trong giờ lên lớp của một tiết dạy, học sinh hỏi bạn một vấn đề liên quan đến bài giảng mà nhìn qua bạn chưa có câu trả lời thích hợp. Bạn xử lý tình huống đó như thế nào? (Solve the following situation: Suppose that during the class time of a lesson, students ask you a problem related to the lesson but without looking at the appropriate answer. How do you handle that situation?)
* Gợi ý:
- Khen học sinh đó có những phát hiện lí thú và nêu vấn đề ra trước lớp để học sinh thảo luận, suy nghĩ. (0.25 điểm)
- Trong lúc đó giáo viên tranh thủ tìm hướng giải quyết. (0.25 điểm)
- Sau một thời gian ngắn, nếu chưa có câu trả lời đúng thì xem vấn đề đó là bài tập về nhà để học sinh nghiên cứu vì thời lượng không cho phép. Tuyệt đối không trả lời qua loa. (0.25 điểm)
- Giáo viên tìm câu trả lời và giải đáp cho học sinh trong giờ học sau. (0.25 điểm)
	* Suggestions:
	- Praise the students for interesting findings and raise questions before the class for students to discuss and think about.
	- Meanwhile, the teacher enlisted to find a solution.
	- After a short time, if there is no correct answer, consider the problem as homework for students to study because the time limit is not allowed. Absolutely do not answer through speakers.
	- Teachers find answers and answers for students in the next lesson.
__________Thí sinh có phương án đúng khác vẫn tính điểm tối đa________

File đính kèm:

  • docde_thi_giao_vien_day_gioi_cap_truong_tieu_hoc_danh_cho_giao.doc