Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021

CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO

A. Kiến thức:

Ankan: công thức chung, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều

chế và ứng dụng.

B. Một số bài tập tham khảo

I. Bài tập tự luận:

Bài 1.

a) Viết công thức cấu tạo các chất có công thức phân tử: C4H10; C5H12 và gọi tên.

b) Viết công thức cấu tạo của các chất có tên gọi sau đây:

+) 2,3- đimetylpentan +) 2-metylbutan. + ) propan

Nếu cho mỗi chất trên tham gia phản ứng thế clo (askt) với tỉ lệ mol 1:1 sẽ thu được bao nhiêu sản

phẩm monoclo? Xác định sản phẩm chính.

Bài 2. Đốt cháy 16,4g hỗn hợp 2 hiđrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 48,4g CO2 và

28,8g H2O.

a, Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon.

b, Tính thành phần % khối lượng của mỗi hidrocacbon trong hỗn hợp đầu.

Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021 trang 1

Trang 1

Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021 trang 2

Trang 2

Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021 trang 3

Trang 3

Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021 trang 4

Trang 4

Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021 trang 5

Trang 5

Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021 trang 6

Trang 6

Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021 trang 7

Trang 7

Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021 trang 8

Trang 8

Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021 trang 9

Trang 9

pdf 9 trang viethung 03/01/2022 5820
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021

Đề cương ôn tập học kì II môn Hóa Lớp 11 - Năm học 2020-2021
Trường THPT Xuân Đỉnh 
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2020-2021 . 1 
NĂM HỌC 2020-2021 
MÔN: HÓA KHỐI: 11. 
CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO 
A. Kiến thức: 
Ankan: công thức chung, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều 
chế và ứng dụng. 
B. Một số bài tập tham khảo 
I. Bài tập tự luận: 
Bài 1. 
a) Viết công thức cấu tạo các chất có công thức phân tử: C4H10; C5H12 và gọi tên. 
b) Viết công thức cấu tạo của các chất có tên gọi sau đây: 
+) 2,3- đimetylpentan +) 2-metylbutan. + ) propan 
Nếu cho mỗi chất trên tham gia phản ứng thế clo (askt) với tỉ lệ mol 1:1 sẽ thu được bao nhiêu sản 
phẩm monoclo? Xác định sản phẩm chính. 
Bài 2. Đốt cháy 16,4g hỗn hợp 2 hiđrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 48,4g CO2 và 
28,8g H2O. 
a, Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon. 
b, Tính thành phần % khối lượng của mỗi hidrocacbon trong hỗn hợp đầu. 
Bài 3. Chất A là một ankan thể khí. Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít A cần dùng vừa hết 6,0 lít oxi lấy ở 
cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử chất A. 
Bài 4. Ankan A khi thế clo (tỷ lệ số mol 1:1, askt) tạo ra sản phẩm hữu cơ B có chứa 45,223% clo về 
khối lượng. Xác định CTCT và đọc tên của A, B. 
II. Bài tập trắc nghiệm: 
Câu 1: Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được 
số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT chung của dãy là: 
A. CnHn, n ≥ 2. B. CnH2n+2, n ≥1 
C. CnH2n-2, n≥ 2. D. CnH2n+2, n ≥2 
Câu 2: Ở điều kiện thường hiđrocacbon nào sau đây ở thể lỏng? 
 A. C4H10. B. C2H6. C. C3H8. D. C5H12. 
Câu 3: Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là 
 A. metan. B. etan. C. propan. D. n-butan. 
Câu 4: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào? 
 A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng. 
 C. Phản ứng tách. D. Phản ứng cháy. 
Câu 5: Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng thế với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu 
được ba dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau? 
 A. isopentan. B. neopentan. C. pentan. D. butan. 
Câu 6:Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là: 
A. C2H6. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12. 
Câu 7: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II 
Trường THPT Xuân Đỉnh 
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2020-2021 . 2 
hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là: 
A. 3,3-đimetylhecxan. C. isopentan. 
B. 2,2-đimetylpropan. D. 2,2,3-trimetylpentan 
Câu 8: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C–CH2–CH(CH3)2 là 
A. 2,2,4,4-tetrametylbutan. B. 2,4,4-trimetylpentan. 
C. 2,2,4-trimetylpentan. D. 2,4,4,4-tetrametylbutan. 
Câu 9: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi H2O theo tỉ 
lệ thể tích 11:15. Thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là: 
A. 18,52% ; 81,48%. B. 45% ; 55%. 
C. 28,13% ; 71,87%. D. 25% ; 75%. 
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X 
tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là: 
A. 2-metylbutan. B. etan. 
C. 2,2-đimetylpropan. D. 2-metylpropan. 
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8, thu được V lít khí CO2 (đktc) 
và 7,2 gam H2O. Giá trị của V là 
 A. 5,60. B. 6,72. C. 4,48. D. 2,24. 
Câu 12: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp, thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 
gam H2O. Công thức phân tử của 2 ankan là: 
 A. CH4 và C2H6. B. C2H6 và C3H8. 
 C. C3H8 và C4H10. D. C4H10 và C5H12. 
CHƯƠNG 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO 
A. Kiến thức 
1. Đồng đẳng, đồng phân, cấu tạo, danh pháp và CT tổng quát của anken, ankađien và ankin. 
2. Tính chất (vật lí và hoá học), điều chế và ứng dụng của anken, ankađien và ankin. 
3. So sánh cấu tạo và tính chất của hiđrocacbon không no với hiđrocacbon no. Mối quan hệ giữa 
hiđrocacbon không no và hiđrocacbon no. 
B. Một số bài tập tham khảo 
I. Bài tập tự luận: 
Bài 1. a) Viết các công thức cấu tạo các đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C5H10. Gọi tên 
các đồng phân đó. Cho biết cấu tạo nào có đồng phân hình học ? 
b) Hiđro hóa hiđrocacbon X (Ni, t0) mạch hở thu được isopentan. Hãy xác định CTCT có thể có của 
X. Viết PTHH. 
Bài 2. Cho ba bình riêng biệt đựng các khí : but -2-en, propin, butan. Hãy phân biệt ba chất đó bằng 
phương pháp hoá học. Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 
Bài 3. Trong số các chất sau: metan; but-2-en; axetilen. 
a) Chất nào làm mất màu dd brom. Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 
b) Chất nào tác dụng với dd AgNO3/NH3. Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 
c) Chất nào làm mất màu dd kali pemanganat. 
Bài 4. Cho hỗn hợp X gồm etilen và hiđro có tỉ khối so với H2 bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung 
nóng ( Hpư = 75%), thu được hỗn hợp Y. Tính tỉ khối của Y so với H2. Các thể tích đo ở đktc. 
Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 3,4 g một ankadien liên hợp X, thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Khi X cộng 
H2 tạo thành isopentan. Xác định CTCT và tên của X. 
Bài 6. Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí gồm propan, etilen và axetilen qua dd brom dư đến phản ứng hoàn 
toàn, thấy còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ và khối lượng bình đựng dd brom tăng 6,1g. Các thể tích 
khí đo ở đktc.Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. 
II. Bài tập trắc nghiệm: 
Câu 1: Propilen có công thức phân tử là 
 A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10. 
Câu 2: Ở điều kiện thích hợp, anken tác dụng với chất nào sau đây tạo thành ankan? 
Trường THPT Xuân Đỉnh 
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2020-2021 . 3 
 A. H2. B. HCl. C. H2O. D. Br2. 
Câu 3: Ở điều kiện thích hợp, anken tác dụng với chất nào sau đây tạo thành ancol? 
 A. H2. B. HCl. C. H2O. D. Br2. 
Câu 4: Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là 
 A. CnH2n+2 (n ≥1). B. CnH2n (n ≥2). 
 C. CnH2n-2 (n ≥2). D. CnH2n-6 (n ≥6). 
Câu 5: Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là 
 A. CnH2n+2 (n ≥1). B. CnH2n (n ≥2). 
 C. CnH2n-2 (n ≥2). D. CnH2n-6  ...  tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn X 
thu được CO2 có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng của H2O. Ở nhiệt độ thường, X không làm 
mất màu dd brom. Khi đun nóng, X làm mất màu dd KMnO4. 
a) Tìm CTPT và CTCT của X. 
b) Viết PTHH của phản ứng giữa X với: H2 (xúc tác Ni, to); Br2 (có mặt bột Fe). 
II. Bài tập trắc nghiệm: 
Câu 1: Cho benzen + Cl2 dư (as), thu được dẫn xuất clo X. Vậy X là 
 A. C6H5Cl. B. p-C6H4Cl2. C. C6H6Cl6. D. m-C6H4Cl2. 
Câu 2: Phản ứng nào sau đây không xảy ra: 
A. Benzen + Cl2 (as). B. Benzen + H2 (Ni, p, t
o). 
C. Benzen + Br2 (dd). D. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ). 
Câu 3: Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây ? 
A. dd Br2. B. khí H2 ,Ni,to. C. dd KMnO4. D. dd NaOH. 
Câu 4: So với benzen, toluen tác dụng với dung dịch HNO3(đ)/H2SO4 (đ): 
 A. Dễ hơn, tạo ra o-nitro toluen và p-nitro toluen. 
B. Khó hơn, tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen. 
C. Dễ hơn, tạo ra o – nitro toluen và m – nitro toluen. 
 D. Dễ hơn, tạo ra m – nitro toluen và p – nitro toluen 
Câu 5: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là: 
A. CnH2n+6 ; n 6. B. CnH2n-6 ; n 3. C. CnH2n-6 ; n 6. D. CnH2n-6 ; n 6. 
Câu 6: C2H2 A B m-brombenzen. A và B lần lượt là: 
Trường THPT Xuân Đỉnh 
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2020-2021 . 5 
A. benzen ; nitrobenzen. B. benzen,brombenzen. 
C. nitrobenzen ; benzen. D. nitrobenzen; brombenzen. 
Câu 7: Benzen A o-brom-nitrobenzen. Công thức của A là: 
A. nitrobenzen. B. brombenzen. 
C. aminobenzen. D. o-đibrombenzen. 
Câu 8: 1 ankylbenzen A(C9H12),tác dụng với HNO3 đặc (H2SO4 đ) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra 1 dẫn xuất 
mononitro duy nhất . Vậy A là: 
A. propylbenzen. B. p-etyl,metylbenzen. 
D. iso-propylbenzen D. 1,3,5-trimetylbenzen. 
Câu 9: Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất 
phản ứng đạt 80% là 
 A. 14 gam. B. 16 gam. C. 18 gam. D. 20 gam. 
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol một hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen thu được 7,04 gam CO2. 
Công thức phân tử của X là 
 A. C6H6. B. C7H8. C. C8H10. D. C8H8. 
CHƯƠNG 8: ANCOL – PHENOL 
A. Kiến thức 
1. Định nghĩa, phân loại, đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ancol no đơn chức. Tính chất vật lí, 
hoá học, ứng dụng và điều chế ancol no đơn chức. 
2. Định nghĩa, phân loại, đồng đẳng, đồng phân và tên gọi một số phenol. Cấu tạo, tính chất, ứng 
dụng và điều chế C6H5OH. 
B. Một số bài tập tham khảo 
Bài 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các ancol mạch hở có CTPT là: C4H10O; C3H8On. 
Bài 2: Ancol etylic sôi ở 78,3OC còn đimetyl ete (ete metylic) sôi ở -27,3OC. Tại sao chúng có cùng 
CTPT nhưng lại có nhiệt độ sôi khác nhau? 
Bài 3: Viết PTHH của phản ứng (nếu có) khi cho etanol và phenol tác dụng với: Na, dd NaOH, dd 
HBr, dd Br2. 
Bài 4: Hãy phân biệt các chất lỏng riêng biệt sau bằng phương pháp hóa học: etanol; glixerol; phenol. 
Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức đồng đẳng liên tiếp thu được 6,6 gam 
CO2 và 4,5 gam nước. 
a) Tìm CTPT mỗi ancol trong X. 
b) Tính % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. 
Bài 6: Khi cho 9,2g hỗn hợp gồm ancol propylic và một ancol X thuộc dãy đồng đẳng ancol no đơn 
chức tác dụng với natri dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc). Xác định công thức phân tử của ancol X. 
Bài 7: Ba hợp chất thơm X, Y, Z đều có công thức phân tử C7H8O. X tác dụng với Na và NaOH ; Y 
tác dụng với Na, không tác dụng NaOH ; Z không tác dụng với Na và NaOH. Xác định công thức cấu 
tạo của X, Y, Z. 
Bài 8: Cho 14 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 
(đktc). 
a) Viết PTHH xảy ra. 
b) Tính % khối lượng mỗi chất trong A 
c) Cho 14 gam hỗn hợp A ở trên tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ thì thu được bao nhiêu gam axit 
picric (2,4,6-trinitrophenol). 
Bài 9: 
a) Khi đun nóng một ancol đơn chức no A với H2SO4 đặc ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản 
phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Xác định công thức phân tử của A ? 
b) Đun nóng một ancol đơn chức X với dung dịch HSO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra 
chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Xác định công thức phân tử của X là? 
CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC 
Trường THPT Xuân Đỉnh 
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2020-2021 . 6 
A. Lí thuyết 
1. Định nghĩa, cấu trúc, phân loại, danh pháp của anđehit và axit cacboxylic. 
2.Tính chất vật lí, hóa học của anđehit và axit cacboxylic. 
3.Phương pháp điều chế và ứng dụng của 1 số anđehit và axit cacboxylic. 
B. Một số bài tập tham khảo 
Bài 1: - Viết CTCT của các hợp chất hữu cơ no đơn chức có CTPT: C3H6O; C4H8O 
- Viết CTCT của các axit có CTPT: C4H8O2; C5H10O2. 
Bài 2: Chất A là anđehit đơn chức. cho 10,5 gam A tham gia hết phản ứng tráng bạc, lượng bạc tạo 
thành cho phản ứng hết với HNO3 loãng thu được 2,8 lít khí NO ở đktc (sp khử duy nhất). Xác định 
CTPT và CTCT của A. 
Bài 3: Cho 3,55 gam hỗn hợp HCHO và CH3CHO tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong NH3 dư, 
thấy có 45,9 gam bạc kết tủa. 
 a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. 
 b) Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 
Bài 4: Để đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ A phải dùng vừa hết 3,08 lít O2. Sản phẩm thu 
được gồm 1,8 gam H2O và 2,24 lít CO2. Các thể tích đo ở đktc. 
 a) Xác định CT đơn giản nhất của A. 
 b) Xác định CTPT của A, biết rằng tỉ khối hơi của A so với O2 là 2,25. 
 c) Xác định CTCT của A biết rằng A tham gia phản ứng tráng gương. 
Bài 5: Để trung hoà 50g dung dịch của axit hữu cơ no, đơn chức X nồng độ 14,8% cần 100 ml dung 
dịch NaOH 1M. Tìm CTPT, viết CTCT và gọi tên X. 
Bài 6: Để trung hoà 8,3g hỗn hợp của 2 axit đơn chức A, B cần 150g dung dịch NaOH 4%. Mặt khác 
khi 8,3g hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra 21,6 g Ag kết tủa. Tìm công thức 
phân tửvà % khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp. 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HỢP CHẤT CÓ NHÓM CHỨC (CHƯƠNG 8, 9) 
Câu 1: metanol (ancol metylic) có công là 
 A. C2H5OH. B. C2H4(OH)2. C. CH3OH. D. C3H5(OH)3. 
Câu 2: Chất nào sau đây là ancol etylic? 
 A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. CH3OH. D. HCHO. 
Câu 3: Etylen glicol (etanđiol) có công là 
 A. C2H5OH. B. C2H4(OH)2. C. CH3OH. D. C3H5(OH)3. 
Câu 4: Glixerol có công là 
 A. C2H5OH. B. C2H4(OH)2. C. CH3OH. D. C3H5(OH)3. 
Câu 5: Dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức là 
 A. CnH2n+2O. B. ROH. C. CnH2n+1OH. D. CnH2n-1OH. 
Câu 6: Nhiệt độ sôi của ancol cao hơn hẳn nhiệt độ sôi của ankan tương ứng là vì giữa các phân tử ancol tồn tại 
 A. liên kết cộng hóa trị. B. liên kết hiđro. 
 C. liên kết phối trí. D. liên kết ion. 
Câu 7: Ancol etylic không tác dụng với 
 A. HCl. B. NaOH. C. CH3COOH. D. C2H5OH. 
Câu 8: Ancol tách nước tạo thành anken (olefin) là ancol 
 A. no đa chức. B. no, đơn chức mạch hở. 
 C. mạch hở. D. đơn chức mạch hở. 
Câu 9: Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 170oC thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là 
 A. C2H5OC2H5. B. C2H4. C. CH3CHO. D. CH3COOH. 
Câu 10: Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 là 
A. 4-etyl pentan-2-ol. B. 2-etyl butan-3-ol. C. 3-etyl hexan-5-ol. D. 3-metyl pentan-2-ol. 
Câu 11: Có bao nhiêu đồng phân mạch hở có công thức phân tử là C4H10O ? 
A. 6. B. 7. C. 4. D. 5. 
Câu 12: Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit? 
Trường THPT Xuân Đỉnh 
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2020-2021 . 7 
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
Câu 13: Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là 
A. bậc 4. B. bậc 1. C. bậc 2. D. bậc 3. 
Câu 14: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 
 A. NaCl B. KOH. C. NaHCO3 D. HCl 
Câu 15: Chất nào sau đây có khả năng tạo kết tủa với dung dịch brom? 
 A. Phenol. B. Etilen. C. Benzen. D. Axetilen. 
Câu 16: Lấy 11,75 gam phenol cho phản ứng hết với nước brom dư, hiệu suất phản ứng 64%. Khối lượng kết 
tủa trắng thu được là 
 A. 26,48 gam. B. 64,65 gam. C. 41,375 gam. D. 31, 05 gam. 
Câu 17: Trung hòa hết 9,4 gam phenol (C6H5OH) bằng V ml dung dịch NaOH 1M (lấy dư 10% so với lượng 
cần dùng). Giá trị của V là 
 A. 80 ml. B. 90 ml. C. 110 ml. D. 115 ml. 
Câu 18: Cho 14 gam hỗn hợp X gồm etanol và phenol (C6H5OH) tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 
(đktc). Phần trăm khối lượng của etanol và phenol trong hỗn hợp lần lượt là: 
 A. 39% và 61%. B. 60,24% và 39,76% 
 C. 40,53% và 59,47%. D. 32,86% và 67,14%. 
Câu 19: Anđehit axetic (etanal) có công thức là 
 A. HCHO. B. C2H5CHO. 
 C. CH2=CHCHO. D. CH3CHO. 
Câu 20: Công thức tổng quát của anđehit no, đơn chức, mạch hở là 
 A. CnH2n+1CHO. B. CnH2nCHO. 
 C. CnH2n-1CHO. D. CnH2n-3CHO. 
Câu 21: Trong các ancol: etylic, isopropylic, isobutylic, butan-2-ol, glixerol, số ancol khi bị oxi hóa không 
hoàn toàn bằng CuO, đun nóng tạo ra sản phẩm có phản ứng tráng gương là 
 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
Câu 22: Axit axetic (axit etanoic) có công thức là 
 A. HCOOH. B. C2H5COOH. 
 C. CH2=CHCOOH. D. CH3COOH. 
Câu 23: Axit acrylic có công thức là 
 A. CH2=C(CH3)COOH. B. C6H5COOH. 
 C. CH2=CHCOOH. D. CH3COOH. 
Câu 24: Axit fomic không phản ứng với chất nào trong các chất sau? 
 A. C6H5OH. B. Na. C. Mg. D. CuO. 
Câu 25: Axit acrylic không phản ứng với chất nào sau đây? 
 A. CaCO3.. B. HCl. C. NaCl. . D. Br2.. 
Câu 26: Axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây? 
 A. ZnO. B. CaCO3. C. MgCl2. D. NaOH. 
Câu 27: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng được với chất nào sau đây? 
 A. Cu(OH)2. B. Cu. C. Br2. D. Na2CO3. 
Câu 28: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, HCOONa, HCOOH, C2H5OH. Số chất trong dãy tham gia phản 
ứng tráng gương là 
 A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. 
Câu 29: Khi cho 6,4 gam ancol metylic tác dụng với Na vừa đủ, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là 
 A. 2,24. B. 6,72. C. 1,12. D. 3,36. 
Câu 30: Khi cho 9,2 gam glixerol tác dụng với Na vừa đủ, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là 
 A. 2,24. B. 6,72. C. 1,12. D. 3,36. 
Câu 31: Khi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH và C3H7OH với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số 
ete tối đa là 
A. 6. B. 4. C. 5. D. 3. 
Trường THPT Xuân Đỉnh 
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2020-2021 . 8 
Câu 32: Đề hiđrat hóa 14,8 gam ancol, thu được 11,2 gam anken. Công thức phân tử của ancol là 
 A. C2H5OH. B. C3H7OH. C. C4H9OH. D. CnH2n + 1OH. 
Câu 33: Đốt cháy một lượng ancol X cần vừa đủ 26,88 lít O2 (đktc), thu được 39,6 gam CO2 và 21,6 gam H2O. 
X có công thức phân tử là 
 A. C2H6O. B. C3H8O. C. C3H8O2. D. C4H10O. 
Câu 34: Đun nóng V (ml) ancol etylic 95o với H2SO4 đặc ở 170oC được 3,36 lít khí etilen (đktc). Biết 
hiệu suất phản ứng là 60% và ancol etylic nguyên chất có d = 0,8 g/ml. Giá trị của V (ml) là 
A. 8,19. B. 10,18. C. 12. D. 15,13. 
Câu 35: Cho m gam ancol đơn chức, no, mạch hở qua bình đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp thu được có tỉ khối hơi 
đối với H2 là 19. Giá trị m là 
A. 1,48 gam. B. 1,2 gam. C. 0,92 gam. D. 0,64 gam. 
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m 
là: A. 10,2 gam. B. 2 gam. C. 2,8 gam. D. 3 gam. 
Câu 37: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2
sinh ra trong quá 
trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2
dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá 
trình lên men là 75% thì giá trị của m là 
A. 60. B. 58. C. 30. D. 48. 
Câu 38: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ? 
 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
Câu 39: CTPT của ankanal có 10,345% H theo khối lượng là 
A. HCHO. B. CH3CHO. C. C2H5CHO. D. C3H7CHO. 
Câu 40: Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ? 
 A. CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH. C. C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO. 
 B. CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH. D. CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO. 
Câu 41: Cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 
gam Ag. X có công thức phân tử là 
 A. CH2O. B. C2H4O. C. C2H2O2. D. C3H4O. 
Câu 42: Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 10,8 gam Ag. 
Nồng độ phần trăm của anđehit fomic trong fomalin là 
 A. 49%. B. 40%. C. 50%. D. 38,07%. 
Câu 43: Cho 8,8 gam anđehit axetic (CH3CHO) tham gia phản ứng tráng gương trong dung dịch AgNO3/NH3 
thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là 
 A. 21,6. B. 4,32. C. 10,8. D. 43,2. 
Câu 44: Cho 6,6 gam một anđehit đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 đun nóng. Lượng 
Ag sinh ra cho tác dụng với HNO3 loãng dư, thu được 2,24 lít NO (đktc). Công thức cấu tạo của X là 
 A. CH3CHO. B. HCHO. 
 C. C2H5CHO. D. CH2=CHCHO. 
Câu 45: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc 
AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo 
thành là 
A. 43,2 gam. B. 10,8 gam. C. 64,8 gam. D. 21,6 gam. 
Câu 46: Để trung hòa 40 ml giấm ăn cần 25 ml dung dịch NaOH 1M. Biết khối lượng riêng của giấm là 1 g/ml. 
Vậy mẫu giấm ăn này có nồng độ là 
 A. 3,5%. B. 3,75%. C. 4%. D. 5%. 
Câu 47: Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH tác dụng hết với Mg thu được 3,36 lít H2 (đktc). 
Khối lượng CH3COOH là 
 A. 12 gam. B. 9 gam. C. 6 gam. D. 4,6 gam. 
Câu 48: Cho 2,46 gam hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch 
NaOH 1M. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là 
 A. 3,54 gam. B. 4,46 gam. C. 5,32 gam. D. 11,26 gam. 
Trường THPT Xuân Đỉnh 
Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2020-2021 . 9 
Câu 49: Cho 3,0 gam một axit no, đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau 
phản ứng thu được 4,1 gam muối khan. Công thức của X là 
 A. HCOOH. B. C3H7COOH. C. CH3COOH. D. C2H5COOH. 
Câu 50: Thứ tự sắp xếp theo sự tăng dần tính axit của CH3COOH ; C2H5OH ; CO2 và C6H5OH là 
A. C6H5OH < CO2 < CH3COOH < C2H5OH. B. CH3COOH < C6H5OH < CO2 < C2H5OH. 
C. C2H5OH < C6H5OH < CO2 < CH3COOH. D. C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH < CO2. 

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_on_tap_hoc_ki_ii_mon_hoa_lop_11_nam_hoc_2020_2021.pdf