An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác

• Yêu cầu:

Đọc cookie của tên miền facebook.com

Tích hợp được trên các website khác với facebook.com

Các script trên website được tích hợp không thể tự động nhấp nút

“Like” (giả mạo thao tác nhấp chuột)

Cách ly nút “Like” với các thành phần khác của website

 

An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác trang 1

Trang 1

An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác trang 2

Trang 2

An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác trang 3

Trang 3

An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác trang 4

Trang 4

An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác trang 5

Trang 5

An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác trang 6

Trang 6

An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác trang 7

Trang 7

An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác trang 8

Trang 8

An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác trang 9

Trang 9

An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 20 trang minhkhanh 29/12/2021 2480
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác

An ninh mạng - Bài 10: An toàn dịch vụ web một số dạng tấn công khác
1BÀI 10.
AN TOÀN DỊCH VỤ WEB
MỘT SỐ DẠNG TẤN CÔNG KHÁC
Bùi Trọng Tùng,
Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông,
Đại học Bách khoa Hà Nội
1
1. CLICKJACKING
Bùi Trọng Tùng,
Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông,
Đại học Bách khoa Hà Nội
2
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
2Nút “Like” hoạt động như thế nào?
3
Nút “Like” hoạt động như thế nào?
• Yêu cầu:
Đọc cookie của tên miền facebook.com
Tích hợp được trên các website khác với facebook.com
Các script trên website được tích hợp không thể tự động nhấp nút 
“Like” (giả mạo thao tác nhấp chuột)
Cách ly nút “Like” với các thành phần khác của website
4
How?
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
3Nút “Like” hoạt động như thế nào?
• Chính sách SOP ngăn cản các script giả mạo thao tác 
nhấp chuột 
5
<iframe id="f5b9bb75c" name="f2f3fdd398" scrolling="no" 
title="Like this content on Facebook." class="fb_ltr" 
src="
1708917..." style="border: none; overflow: hidden; height: 
20px; width: 80px;">
Clickjacking
• Clickjacking: hình thức tấn công đánh lừa người dùng 
nhấp chuột một cách vô ý vào một đối tượng trên website
6
Claim your free 
iPad
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
4Phân tích hành vi nhấp chuột (click)
7
2. Chuẩn bị 
nhấp chuột
Tin tưởng vào tương tác
Targetclicked = Targetchecked 
Pointerclicked = Pointerchecked
Tin tưởng vào thị giác
Nhìn thấy mục tiêu
Nhìn thấy con trỏ chuột
1. Kiểm tra mục tiêu
3. Nhấp chuột
Tin tưởng vào thao tác gồm tin 
tưởng vào thị giác vào tương tác
• Người dùng tin tưởng vào thao tác nhấp chuột (click) 
như thế nào?
Clickjacking – Cách thức thực hiện
• “Evil site”: trang web chứa mã độc thực hiện tấn công 
Clickjacking
• Người dùng bị đánh lừa để tương tác với trang mục tiêu 
“good site”
• Chèn frame chứa nội dung “good site” vào “evil site” 
• Phủ/chèn một đối tượng web giả mạo lên trang “good 
site” (và có thể ẩn một vài đối tượng “good site”)
• Các dạng tấn công:
Giả mạo, che giấu đối tượng web
Giả mạo, che giấu con trỏ chuột
Chèn chuỗi tương tác khi nhấp chuột
8
Đánh lừa thị giác
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
5Clickjacking – Một số kỹ thuật
• Che giấu đối tượng mục tiêu:
Kỹ thuật 1: Sử dụng thuộc tính CSS opacity để che giấu đối 
tượng web cần click(mục tiêu) và z-index khi hiển thị đối tượng 
web dùng để đánh lừa
Kỹ thuật 2: Phủ đối tượng dùng để đánh lừa lên đối tượng mục 
tiêu. Sử dụng thuộc tính CSS pointer-events: none để vô 
hiệu hóa thao tác nhấp chuột trên đối tượng dùng để đánh lừa
9
Click Event
z-index: -1
opacity: 0.1 pointer-event: none
Click Event
Clickjacking – Một số kỹ thuật
• Partial Overlays: Chèn trang web mục tiêu vào iframe
và phủ lên đối tượng mục tiêu bằng các đối tượng giả 
mạo: sử dụng thuộc tính CSS z-index hoặc thuộc tính 
Flash Window Mode wmode=direct
• Cropping: Chèn trang web mục tiêu vào iframe và cắt 
xén nội dung xung quanh
10
z-index: 1 Paypal iframe
Cropping
Paypal iframe
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
6Clickjacking – Một số kỹ thuật
• Ẩn con trỏ chuột thật, thay thế bằng con trỏ chuột giả: sử 
dụng thuộc tính CSS cursor: none. Sử dụng 
Javascript để con trỏ giả mô phỏng sự di chuyển của con 
trỏ thật
11
Real Cursor Icon Fake Cursor Icon
cursor: none
#mycursor {
cursor: none;
background: url("images/custom-cursor.jpg")
}
Giả mạo con trỏ chuột – Ví dụ
12
Fake cursor
Real cursor
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
7Clickjacking – Một số kỹ thuật
• Strokejacking: đánh lừa người dùng gõ chuỗi ký tự khi 
con trỏ chuột đang đặt vào các form nhập dữ liệu
13
Transfer
Bank Transfer
Bank Account: ________
Amount: ___________ USD
Typing Game
Type what ever screen shows to you
Xfpog95403poigr06=2kfpx
[__________________________]
Trang tấn công Trang mục tiêu ấn dưới trang tấn công
9540
3062
Clickjacking – Một số kỹ thuật
• Chèn đối tượng mục tiêu khi người dùng đang nhấp 
chuột
• Ví dụ 1: kỹ thuật tấn công “bait-and-switch” chèn vào giữa 
2 thao tác khi nhấp đúp
14
First Click
Second Click
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
8Clickjacking – Một số kỹ thuật(tiếp)
• Chèn đối tượng mục tiêu khi người dùng 
đang nhấp chuột – Ví dụ 2: kỹ thuật tấn 
công “whack-a-mole” lừa người dùng tham 
gia trò chơi yêu cầu nhấp chuột nhanh nhất 
có thể
15
PHÒNG CHỐNG CLICKJACKING
Bùi Trọng Tùng,
Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông,
Đại học Bách khoa Hà Nội
16
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
9Phòng chống Clickjacking
• Yêu cầu người dùng xác nhận lại: Hiển thị hộp thoại 
thông báo thao tác người dùng đã thực hiện và yêu cầu 
xác nhận
Phụ thuộc vào kinh nghiệm và thói quen của người dùng
• Ngẫu nhiên hóa giao diện: đặt các đối tượng web vào các 
vị trí ngẫu nhiên
Gây khó khăn cho người dùng vì giao diện không ổn định
Mã khai có thể yêu cầu người dùng click liên tục tới khi thành công 
(tấn công dạng multi-click)
• Thiết lập chính sách trên trình duyệt để buộc các frame 
hiển thị với opacity > 0
Lỗi hiển thị giao diện
17
Phòng chống Clickjacking – Frame 
Bursting
• Viết thêm các đoạn mã Javascript vào mã nguồn trang 
web cần bảo vệ để ngăn cản một trang web khác nhúng 
nội dung của trang đó vào iframe
Không làm việc với nút “Like” của Facebook
• Cách thức thực hiện Frame Bursting:
Sử dụng câu lệnh điều kiện để kiểm tra trang web có nằm trong 
iframe hay không?
Chuyển hướng cửa sổ trình duyệt về trang web bị nhúng vào 
iframe
Ví dụ:
18
 if(top! = self)
top.location = self.location;
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
10
Frame Bursting – Kết quả khảo sát
• Tỉ lệ các trang trong Top500 trên Alexa sử dụng Frame 
Bursting
19
Sites Framebusting
Top 10 60%
Top 100 37%
Top 500 14%
“Busting Frame Busting: a Study of Clickjacking Vulnerabilities on Popular Sites”, Gustav Rydstedt 
Frame Bursting – Câu lệnh điều kiện
20
Conditional Statements
if (top != self)
if (top.location != self.location)
if (top.location != location)
if (parent.frames.length > 0)
if (window != top)
if (window.top !== window.self)
if (window.self != window.top)
if (parent && parent != window)
if (parent && parent.frames && 
parent.frames.length>0)
if((self.parent && !(self.parent===self)) && 
(self.parent.frames.length!=0))
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
11
Frame Bursting – Chuyển hướng
21
top.location = self.location
top.location.href = document.location.href
top.location.href = self.location.href
top.location.replace(self.location)
top.location.href = window.location.href
top.location.replace(document.location)
top.location.href = window.location.href
top.location.href = "URL"
document.write(’’)
top.location = location
top.location.replace(document.location)
top.location.replace(’URL’) 
top.location.href = document.location
Frame Bursting
22
Hầu hết các kỹ thuật Frame Bursting
có thể bị vượt qua (bypass)!!!
• Cách thức chung: ngăn cản sự kiện chuyển hướng tới trang gốc 
cần bảo vệ
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
12
Vượt qua Frame Bursting
• Ví dụ 1: 
23
if(top != self)
top.location = self.location;
• Bypass: 
This is iframe
function myFunction()
{
return "Asking the user nicely";
}
Vượt qua Frame Bursting
• Ví dụ 2:
24
if(top.location != self.location)
parent.location = self.location;
• Bypass: double framing
Sub-frame
Top-frame
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
13
Vượt qua Frame Bursting
• Ví dụ 3: Frame Bursting nhưng vẫn cho phép các trang 
cùng tên miền được phép nhúng
25
if(top.location != location){
if(document.referer && 
document.referer.indexOf(“mysite.com”) == -1)
{
top.location.replace(document.location.href);
}
}
• Bypass: sử dụng tên miền mysite.com.attacker.com 
Vượt qua Frame Bursting
• Ví dụ 4: 
26
• Bypass: lợi dụng các trình duyệt sử dụng bộ lọc phòng 
chống tấn công Reflected XSS
 khi hiển thị, đoạn script để Frame Bursting bị vô hiệu hóa
if(top != self)
top.location = self.location;
if(top != self)
top.location = self.location;”>
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
14
Sử dụng tiêu đề X-Frame-Options
• Thay thế Frame Bursting
• Không hỗ trợ trên các trình duyệt cũ
• Các giá trị:
DENY: cấm nhúng vào frame
SAMEORIGIN: chỉ được nhúng vào frame trên các trang cùng tên 
miền
ALLOW-FROM domain: chỉ được nhúng vào frame trên các trang 
có tên miền là domain
27
Sử dụng tiêu đề X-Frame-Options
• Không hỗ trợ trên thẻ 
• Hạn chế nếu website sử dụng nhiều tên miền khác nhau
• Giá trị ALLOW FROM không được hỗ trợ bởi tất cả các 
trình duyệt
Xem tại: 
• Chỉ cho phép sử dụng 1 giá trị tùy chọn
• Các tùy chọn ORIGIN và ALLOW FROM không lmaf việc 
với với Netsted Frame
• Dễ dàng bị gỡ bỏ bởi Web Proxy.
28
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
15
Frame Bursting – Cải tiến
• Khai báo style
29
body{
display:none !important;
}
• Mã Frame Bursting
if (self === top) {
var antiClickjack = 
document.getElementById("antiClickjack");
antiClickjack.parentNode.removeChild(antiClickjack);
}
else {
top.location = self.location;
}
Phòng chống Clickjacking – Các kỹ thuật 
khác
• Xóa tùy chọn của cursor
Giảm tỉ lệ tấn công thành công từ 43% xuống 16%
• Freeze screen: “đóng băng” các hiệu ứng phân tán sự 
chú ý của người dùng xung quanh đối tượng nhận sự 
kiện click
Giảm tỉ lệ tấn công thành công từ 43% xuống 16%
• Sử dụng hiệu ứng lightbox ở vùng bên ngoài đối tượng 
nhận sự kiện click
30
 Kết hợp với 
Freeze screeen 
giảm tỉ lệ tấn 
công thành công 
từ 43% xuống 
2%
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
16
Phòng chống Clickjacking – Các kỹ thuật 
khác
Chống tấn công double-click(Firefox Add-on: NoScript )
• Làm trễ giữa 2 lần click:
Delay = 250ms: giảm tỉ lệ tấn công thành công từ 47% 2%
Delay = 500ms: giảm tỉ lệ tấn công thành công từ 47% 1%
• Khóa click lần thứ 2 nếu con trỏ chuột không đặt lên cùng 
mộ đối tượng
Giảm tỉ lệ tấn công thành công xuống 0%
31
2. MỘT SỐ HÌNH THỨC TẤN 
CÔNG KHÁC
Bùi Trọng Tùng,
Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông,
Đại học Bách khoa Hà Nội
32
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
17
Đánh cắp lịch sử duyệt Web
33
evil.com: Client đã truy cập 
google.com, facebook.com, 
group có id 12345
Client không truy cập 
twitter.com, GB group có 
id 98765
• Sử dụng Javascript và XSS để đánh cắp thông tin lịch sử duyệt 
Web:
youve-been.html
Path Traversal
• Tên gọi khác: “dot-dot-slash”, “directory traversal”, 
”directory clumbing”, “backtracking”
• Lỗ hổng: lỗi cấu hình phân quyền thư mục gốc (webroot) 
của ứng dụng Web
• Phát hiện: sử dụng các kỹ thuật Web Crawler
• Khai thác qua biến GET:

Khai thác: 
34
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
18
Path Traversal – Khai thác
• Khai thác qua các biến của POST, qua cookie
• Ví dụ: website có thể sử dụng COOKIE để lưu template 
động cho Website như sau:
• Khai thác
35
Cookie: ID= 2ddd73ef3620afc62cd6942c31;TEMPLATE=xpstyle 
Cookie: USER=member1234; PSTYLE=Green
Cookie: ID= 2ddd73ef3620afc62cd6942c31;TEMPLATE=xpstyle 
Cookie: USER=member1234; PSTYLE=../../etc/passwd
Path Traversal – Phòng chống
• Tạo tài khoản cho web server và phân quyền
• Cấu hình webroot cho thư mục chứa mã nguồn của ứng 
dụng Web
• Lọc các giá trị đầu vào
36
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
19
File Inclusion
• Lỗ hổng: lợi dụng mã nguồn sử dụng các hàm để chèn 
file thư viện theo tùy biến người dùng
Ví dụ: include(), inlude_once(), require(), require_once() trong PHP
• Khai thác:
Local File Inclusion: khai thác tương tự Path Traversal
Remote File Inclusion: chèn giá trị đầu vào là file chứa mã độc 
thực thi
• Ví dụ: 
• Khai thác: 
37
<?php
if (isset( $_GET[‘lang’] ) ){
include( $_GET[‘lang’] . '.php' );
}
?>
Directory Indexing
• Lỗ hổng: lỗi cấu hình trỏ tới file index của webserver
• Ví dụ: phân tích trên Apache Web Server
Khi người dùng truy cập sử dụng URL không trỏ cụ thể tới một file 
nào đó, Apache tìm đọc file trong cấu hình DirectoryIndex (ví dụ 
index.php, index.htm, index.html, home.php...)để hiển thị
Nếu không có cấu hình DirectoryIndex, Apache kiểm tra tùy chọn 
Indexes
Nếu tùy chọn Indexes được cấu hình như trên, Apache sẽ trả về 
cấu trúc thư mục mã nguồn và có thể cho phép xem file bất kỳ 
trong đó
38
Options +Indexes
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
20
Bài giảng sử dụng một số hình vẽ và ví dụ từ các bài 
giảng:
• Computer and Network Security, Stanford University
• Computer Security, Berkeley University
• Introduction to Computer Security, Carnegie Mellon 
University
• Bài trình bày “Clickjacking: Attacks and Defenses” của 
Lin-Shung Huang, Alexander Moshchuk, Helen J. Wang, 
Stuart Schechter, and Collin Jackson
39
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

File đính kèm:

  • pdfan_ninh_mang_bai_10_an_toan_dich_vu_web_mot_so_dang_tan_cong.pdf