Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp

Công nghiệp xử lý, chế biến

Nguyên vật liệu: khí; lỏng; bột

Công nghiệp gia công, chế tạo

Nguyên vật liệu: riêng lẻ; độc lập;

Các hoạt động điển hình trong sản xuất công nghiệp

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp trang 1

Trang 1

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp trang 2

Trang 2

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp trang 3

Trang 3

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp trang 4

Trang 4

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp trang 5

Trang 5

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp trang 6

Trang 6

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp trang 7

Trang 7

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp trang 8

Trang 8

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp trang 9

Trang 9

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 27 trang Danh Thịnh 11/01/2024 180
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp
14.1 Công nghiệp xử lý, chế biến và gia công, chế tạo
Công nghiệp xử lý, chế biến
 Nguyên vật liệu: khí; lỏng; bột
Công nghiệp gia công, chế tạo
 Nguyên vật liệu: riêng lẻ; độc lập;
Các hoạt động điển hình trong sản xuất công nghiệp
1LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
Một số công việc theo các cấp độ tự động hóa trong sản xuất
4.1 Công nghiệp xử lý, chế biến và gia công, chế tạo
2LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
Thông số đầu vào & biến đầu ra
4.1 Công nghiệp xử lý, chế biến và gia công, chế tạo
3LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
Xác định thông số đầu vào & biến đầu ra của các cụm chức năng
4.1 Công nghiệp xử lý, chế biến và gia công, chế tạo
4LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
Tín hiệu liên lục:
 Không được ngắt quãng trong quá trình xử lý
 Thường là tín hiệu tương tự (analog) nằm trong khoảng xác định.
 Là biến đầu ra tín hiệu liên tục trong cả quá trình sản xuất công
nghiệp xử lý và công nghiệp chế tạo
 Ví dụ biến đầu ra: lực; nhiệt độ; lưu lượng; áp suất; vận tốc.
Thông số đầu vào & biến đầu ra
Tín hiệu rời rạc:
 Thường ở dạng nhị phận (binary) (ON hoặc OFF)
 Ví dụ: công tắc hành trình; on/off động cơ; có hay không có chi tiết
gia công; chuỗi on/off = pulse
4.1 Công nghiệp xử lý, chế biến và gia công, chế tạo
5LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục
So sánh phương pháp điều khiển liên tục và điều khiển rời rạc
6LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
74.2 Điều khiển rời rạc, liên tục
Trong hệ thống điều khiển liên tục, giá trị biến đầu ra (output)được duy trì
tại giá trị mong muốn bằng cách sử dụng phương pháp điều khiển
vòng lặp (feedback).
4.2.1 Các hệ thống điều khiển liên tục
Điều khiển biến đầu ra của quy trình phản ứng
phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất và lưu lượng của
các chất phản ứng.
Điều khiển vị trí của chi tiết gia công trong
nguyên công phay bề mặt (vị trí thay đổi theo thời
gian).
Một số ví dụ:
7LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục
4.2.1 Các hệ thống điều khiển liên tục
Kỹ thuật điều khiển điều chỉnh (Regulatory control)
8LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục
4.2.1 Các hệ thống điều khiển liên tục
Kỹ thuật điều khiển sớm (Feedforward control)
9LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục
4.2.1 Các hệ thống điều khiển liên tục
Kỹ thuật điều khiển tối ưu (Steady-State Optimization)
10LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
11
4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục
4.2.1 Các hệ thống điều khiển liên tục
Kỹ thuật điều khiển thích nghi (Adaptive control)
11LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục
Trong hệ thống điều khiển rời rạc, thông số đầu vào và biến đầu ra của hệ
thống thay đổi một cách rời rạc và được sắp đặt theo lưu trình sản xuất.
Thường có 02 loại hệ thống điều khiển rời rạc sau:
- Hệ thống điều khiển lưu trình theo sự kiện (trạng thái): bộ điều
khiển thực hiện các tác động theo sự thay đổi trạng thái của các sự
kiện.
- Hệ thống điều khiển lưu trình theo thời gian: hệ thống điều khiển
thực hiện các tác động tại các thời điểm xác định hoặc sau một
khoảng thời gian công tác.
4.2.2 Hệ thống điều khiển rời rạc
12LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục
Hệ thống điều khiển lưu trình theo sự kiện
4.2.2 Các hệ thống điều khiển rời rạc
Sự kiện: xuất hiện phôi trên
bàn gá
13LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục
Hệ thống điều khiển lưu trình theo sự kiện
4.2.2 Các hệ thống điều khiển rời rạc
Sự kiện: sự thay đổi
mức hạt nhựa trong
phễu
Sự kiện: sự xuất hiện
của sản phẩm
14LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục
Hệ thống điều khiển lưu trình theo thời gian
4.2.2 Các hệ thống điều khiển rời rạc
Thời gian: Quy trình nhiệt
luyện có sự thay đổi nhiệt
độ theo thời gian
15LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
4.3 Điều khiển quá trình sản xuất bằng máy tính
Điều khiển bằng máy tính nhằm giao tiếp & tương tác với quá trình dựa
trên thời gian thực và việc điều khiển theo thời gian thực phải đáp ứng
quá trình trong thời gian ngắn nhất để việc thực hiện quá trình không bị
suy biến.
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc điều khiển quá trình sản xuất bằng máy
tính theo thời gian thực:
 Tốc độ CPU và tính tương thích của hệ thống điều khiển
 Khả năng của hệ thống điều khiển
 Phần mềm
 Số lượng các biến input/output
4.3.1 Các yêu cầu điều khiển
16LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
4.3 Điều khiển quá trình sản xuất bằng máy tính
1. Ngắt quá trình: hệ thống điều khiển ngắt (tạm ngừng) việc thực thi quá
trình hiện tại để thực hiện quá trình có tính ưu tiên cao hơn.
2. Thực hiện các tác động theo thời gian: hệ thống điều khiển thực hiện
các tác động tại từng thời điểm xác định. Ví dụ:
- Quét giá trị cảm biến tại từng khoảng thời gian lấy mẫu
- ON/OFF động cơ tại thời điểm xác định trong chu kỳ gia công.
- Hiển thị dự liệu lên bảng điều khiển tại các thời điểm xác định
- Tính toán tối ưu hóa các thông số của quá trình tại thời điểm xác
định
4.3.1 Các yêu cầu điều khiển
17LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
4.3 Điều khi

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_do_luong_tu_dong_hoa_chuong_4_cac_he_thong_dieu_kh.pdf